Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Vinnova: Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020

Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få. Projekten som beviljas ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Det går att söka opp till 2 miljoner kronor. Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningen stänger den 1 december. Läs mer.

Sök stöd för forskning om människa, energisystem och samhälle

I den här utlysningen välkomnar Energimyndigheten forskningsprojekt som kan bidra till en ökad förståelse för de möjligheter, risker och målkonflikter som kan uppstå i skapandet av ett samhälle med hållbar energi för alla. Ansök senast den 3 december hos Energimyndigheten. Läs mer

Stöd till bostäder för äldre

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar. Utlysningen är öppen till 31 december 2020, läs mer på Boverkets webbplats.

Formas: Samhällsplanering för omställning (steg 2)

Forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen kan söka medel i denna utlysning som öppnar 17 november. Sista ansökningsdag är den 19 januari 2021. Läs mer på Formas webbplats.

Samhällstransformation med fokus på klimat

Mistra erbjuder forskargrupper att, tillsammans med organisationer i civilsamhället, offentlig sektor och andra samhällsaktörer, lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Programmet ska underlätta och påskynda en samhällsomställning i linje med Parisavtalet. Fokus ska ligga på Sverige, med en europeisk och internationell utblick. Ansök senast den 29 januari. Läs mer

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Programmets nionde utlysning öppnar preliminärt i början av november och stänger i början av februari 2021.

InfraSweden2030: Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Utlysningen planeras till november.

Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni bidra till att öka samverkan, relevans i energiforskningen och en snabbare implementering av resultaten. Samtidigt som ni utbildar en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter. Ansök senast den 31 maj hos Energimyndigheten.

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Ge din kommun en chans till fler bostäder, en giftfri miljö och en möjlighet att vackra miljöer lever upp igen och samtidigt bevara grönområden som kanske annars hade bebyggts. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats


Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. En förenklad projektbeskrivning kan lämnas in för projektförslag som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 28 februari 2020
  • 30 april 2020
  • 31 augusti 2020
  • 30 oktober 2020

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Akutbidraget är under utvärdering och Formas räknar med att det blir möjligt att söka i utlysningen igen efter sommaren 2020.