Vinnova: Drönare i klimatets tjänst

Erbjudandet ska främja utvecklingen av lösningar som nyttjar drönare för att hantera klimatutmaningen. Det handlar både om att minska klimatutsläpp och att förbättra samhällets anpassningsförmåga till ett förändrat klimat. Utlysningen stänger den 2 november.

Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige: IoT för innovativ samhällsnytta

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige har tre utlysningar öppna. De riktar dig till svenska kommuner och regioner. Utlysningarna stänger den 2 november.

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods. Utlysningen stänger den 16 november. Läs mer.

Formas: Kommunikationsutlysning

Utlysningen är öppen för projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Formas har avsatt totalt 20 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rörande hållbar utveckling för att resultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället. Projekten ska knyta an till något av Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar eller samhällsbyggande och samtidigt bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 1,8 miljoner kronor. Utlysningen öppnar den 28 september och stänger den 16 november. Läs mer på Formas webbplats.

Naturvårdsverket: Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan. Ansökningsperioden är öppen 8–18 november 2021.

Energimyndigheten: Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus

Sök stöd för konceptutveckling av innovationer, som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen av ett hållbart nationellt och globalt energisystem. Utlysningen avser stöd i form av bidrag med 100 procent av stödgrundade kostnader, dock maximalt 300 000 kronor. Sista ansökningsdag är den 1 december.

Formas: Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

Bostadsfrågor har under en längre tid uppmärksammats och under sommaren 2021 har frågan legat i centrum av den politiska utvecklingen. Det finns ett behov av mer kunskap om frågor som rör socialt hållbar bostadsförsörjning. Under hösten öppnar Formas en utlysning för kunskapsöversikter som kan bidra till att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik. Utlysningen öppnar den 3 november och stänger den 5 januari 2022. Läs mer på Formas webbplats.

InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Här finansieras innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekt som söks ska bidra till det och kan handla om allt från planering, konstruktion och anläggande till förvaltning. Utlysningen öppnar den 2 november och stänger den 2 februari 2022.

BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stöds nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality

Vill du bidra till utvecklingen av energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer i Europa? Nu har du chansen att söka stöd i JPI Urban Europes utlysning som öppnade den 20 oktober 2021 och har deadline 24 februari. Utlysningen "Positive Energy Districts and Neighbourhoods for Climate Neutrality" välkomnar en mängd aktörer från olika länder att samarbeta och utforska omställningen till klimatneutrala städer och stadsdelar. Missa inte infowebbinarium den 24 november. Läs mer på den internationella utlysningssidan.


Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF. SBUF tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko. Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget/organisationen.

Ansökningsdatum 2021

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 12 april
 • 17 maj
 • 10 augusti
 • 13 september
 • 15 november

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets forskning- och innovationsplan. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. Planen omfattar sex år, men uppdateras minst en gång per år.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2021 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

 • 1 februari 2021
 • 29 april 2021
 • 31 augusti 2021
 • 29 oktober 2021

Vinnova: Främja svenskt deltagande i Horisont Europa

Med denna utlysning finansierar Vinnova planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. I det här erbjudandet bedömer Vinnova ansökningar vid flera tillfällen:

 • 15 april 2021
 • 17 maj 2021
 • 15 oktober 2021
 • 30 november 2021

Riksbankens Jubileumsfond: Forskningsinitiering 2021

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Anslag till RJ Forskningsinitiering kan sökas när som helst under året.

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Ge din kommun en chans till fler bostäder, en giftfri miljö och en möjlighet att vackra miljöer lever upp igen och samtidigt bevara grönområden som kanske annars hade bebyggts. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats