Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet

Samhället står inför en stor omställning för att minska utsläppen av växthusgaser radikalt på kort tid och samtidigt förbereda våra samhällen på de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. En viktig pusselbit i detta arbete är ökad kunskap om de ekonomiska och finansiella systemens roll i att möta klimatutmaningarna. Ansök senast 30 januari hos Formas.

Innovation inom universell utformning

Med denna utlysning vill Vinnova ge möjlighet till att utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten inom städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster.Universell utformning innebär att i utveckling av exempelvis verksamheter, miljöer och tjänster utgå från samt designa för den mänskliga mångfalden och allas delaktighet. Att arbeta med universell utformning stärker förutsättningarna för ett samhälle som i möjligaste mån är tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön eller bakgrund.Utifrån ett kommunalt perspektiv kan det exempelvis handla om att i framtagandet av översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, områdesprogram eller detaljplaner utveckla metoder och verktyg för att stärka perspektivet universell utformning i planprocessen. Det kan exempelvis handla om metoder för att inkludera invånare med funktionsnedsättning och/eller representanter från civilsamhället/föreningslivet som har kunskap om personer med funktionsnedsättning i dessa processer och utforska hur planeringen i tidiga skeden kan säkerställa att den byggda miljön är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön eller bakgrund. Den 29 november klockan 10.00-11.30 hålls ett informationsmöte på Vinnova (mötet kommer även att webbsändas). Ansök senast den 4 februari hos Vinnova.

InfraSweden2030:Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

InfraSweden2030 arbetar med visionen att Sverige år 2030 ska ha en konkurrenskraftig transportinfrastruktur för klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen. Utlysningen öppnar i november stänger den 4 februari 2020.

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Utlysningen uppmuntrar ansökningar där flera aktörer samverkar och som utvecklar lösningar med kommersiell potential, samt skapar förutsättningar för nya upphandlingsformer, affärsmodeller och/eller tillämpningar av nya digitala arbetssätt. Projekten bör åstadkomma verklig förändring hos sektorns aktörer, på såväl individ- som på organisationsnivå. En viktig aspekt är projektets möjlighet att bidra till ökad jämställdhet eller annan mångfald och integration i samhället genom de resultat som förväntas uppnås. Programmet vill uppmuntra till internationell samverkan, få fler aktörer att utveckla sin innovationsförmåga och åstadkomma oväntade lösningar som bidrar till ett mer resurseffektivt samhällsbyggande. Ansök senast den 5 februari hos Formas.

Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare att ta stora kliv i sina forskningsfält som kan vägleda samhället mot transformativa förändringar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Utlysningens totala budget är 100 miljoner kronor. Utlysningen stänger den 6 februari 2020 hos Formas.

Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Syftet med det här erbjudandet är att fler ska få möjligheten att använda sitt engagemang och sin digital kompetens för att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Därför välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Vinnova söker spetsprojekt vars resultat ska ha förmåga till uppskalning och spridning. Projekttiden får vara upp till 15 månader. Målet för projektet ska vara att utveckla en långt gången prototyp eller färdig tjänst som ska demonstreras på ett event i slutet av projekttiden. Ansökan stänger den 17 februari.

E2B2: Bidra till resurseffektivt byggande och boende

I denna utlysning välkomnas forskning- och utvecklingsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper välkomnas särskilt. Ansökan stänger den 18 februari.

Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt 2020

Med det här erbjudandet vill Vinnova stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala inom offentlig sektor. Vi riktar oss till offentliga aktörer (testbäddsutvecklare) som vill skapa miljöer eller öppna upp sin verksamhet för utveckling och test av innovationer. Ansökan stänger den 19 februari hos Vinnova.

Formas kommunikationsutlysning 2020

Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av projekt som kommunicerar forskning- och forskningsresultat med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Projekten ska utgå från forskning inom Formas ansvarsområden -miljö, areella näringar eller hållbart samhällsbyggande. Genom utlysningen vill Formas möjliggöra gedigna och innovativa kommunikationsprojekt som sprider kunskap till för projekten relevanta målgrupper. Ansökan är öppen från och med den 17 december 2019 till den 20 februari 2020.

Internationell utlysning inom fjärrvärme och fjärrkyla

Du som vill bidra till utvecklingen av fjärrvärme och fjärrkyla i en internationell kontext är välkommen att söka stöd inom tekniksamarbetet International Energy Agency District Heating and Cooling (IEA DHC). Projekten ska fokusera på något av följande områden: Fossilfrihet och sänkta temperaturer på fjärrvärmen, Affärsmodeller för fjärrvärme och integration av prosumenter eller Digitalisering av fjärrvärmen. Ansök senast den 28 februari hos Energimyndigheten.

Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stödjer Vinnova nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera bedömningstillfällen. Ansök senast den 5 mars hos Vinnova.

Kommande utlysning hos Vinnova

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer. Öppnar den 13 mars hos Vinnova.

JPI Urban Europe: Urban Accessibility and Connectivity

I denna utlysning har 21 nationella forskningsfinansiärer från 16 europeiska länder (främst medlemmar av JPI Urban Europe) tillsammans med Europeiska kommissionen, öronmärkt en budget på cirka 25 miljoner euro för att stödja mellan 15 och 20 transnationella RDI (Research/Development/Innovation)-projekt. Utlysningen syftar till att skapa och testa nya lösningar och strategier för hållbar rörlighet i städer samt stödja transnationella forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att förbättra städers mobilitet och tillgänglighet för alla samhällsgrupper. Ansök senast den 17 mars hos JPI Urban Europe.

JPI Urban Europe: Urban Migration

Denna transnationella utlysning fokuserar på forskning och innovation kring tre ämnen: 1) Socio-spatial integration and citizen involvement, 2) Urban governance of housing issues och 3) Enhancing cities’ administrative capacities and supporting evidence-based integration policies. Utlysningen söker projekt som är transdisciplinära, bygger på redan befintlig kunskap, bidrar till hållbar urban utveckling, visar värdet av europeiska samarbeten och som relaterar till genus- och mångfaldsfrågor. Sökande kan representera forskning, näringsliv, kommuner, regioner eller civilsamhälle och projektförslagen ska innefatta sökande från minst tre av de länder som deltar i utlysningen. Ansök senast den 31 mars hos JPI Urban Europe.

Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity - Round 2

NOK 16 million to Nordic innovation projects that help change the way people and goods move in the Nordic region. The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. Through this initiative, Nordic Innovation sets out to promote sustainable growth, innovation, entrepreneurship and/or global competitiveness of Nordic companies. Ansök senast den 31 mars.

Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Utlysningen är en gemensam satsning mellan Statens konstråd, Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet, och Formas. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Totalt utlyses 10,5 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum med särskilt fokus på arkitektur, offentlig konst och kulturhistoriska. Ansök senast den 14 april hos Formas.


Formas: Konferenser och workshops

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av konferenser och workshops. Ett möte som får bidrag måste ha en hög vetenskaplig kvalitet, bidraget täcker kostnader för logi, resor och organisationskostnader. Läs detaljerad information om förutsättningar på Formas webbplats. Ansökningar sker löpande. Läs mer på Formas webbplats

Energimyndigheten: Planeringsbidrag Horisont 2020

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU:s ramprogram Horisont 2020. Syftet med detta stöd är att främja deltagande i Horisont 2020 för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende vilket område man söker inom. Läs mer om utlysningen

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Formas handbok 2015 gäller inte för utlysningen. Läs mer på Formas webbplats

Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Läs mer på Energimyndighetens webbplats

SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Läs mer på Energimyndighetens webbplats