Horisont Europa

EUs nya ramprogram för forskning och innovation för att ta sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål. Vinnova hjälper och guidar dig som vill söka finansiering inom Horisont Europa.

På EU-kommissionens webbplats finns information om utlysningar (engelska).

Energimyndigheten: Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni bidra till att öka samverkan, relevans i energiforskningen och en snabbare implementering av resultaten. Samtidigt som ni utbildar en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter. Ansök senast den 31 maj hos Energimyndigheten.

Vinnova: Klimatanpassning av byggd miljö

Utlysningen är del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Formas och Vinnova. Satsningen består av två utlysningar - utlysningen från Formas är nu stängd.

Utlysningen från Vinnova gäller för 2-åriga innovationsprojekt med möjlighet till fortsatt finansiering. Budgeten är preliminärt 50 miljoner kronor för den första utlysningsomgången och de beviljade projekten kommer att tilldelas mellan 2–5 miljoner kronor. Utlysningen stänger den 1 juni.

Bidra till klimatsmarta energilösningar med hjälp av artificiell intelligens (AI)

Nu kan du söka stöd för deltagande i utlysningen AI i klimatets tjänst och därigenom bidrar till minskade nettoutsläpp av växthusgaser. Budget för utlysningen är 67,5 miljoner kronor. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen, med en internationell bedömningsgrupp. Ansök senast den 9 juni via Vinnova.

Vinnova: Social hållbarhet i den fysiska miljön

Med denna utlysning ger Vinnova aktörer möjlighet att undersöka, utveckla och testa lösningar som syftar till att lyfta upp och stärka sociala perspektiv och värden i utvecklingen av den fysiska miljön. Utlysningen stänger den 15 juni. Läs mer på Vinnovas webbplats.

Utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA 2021

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går för andra gången samman i en gemensam utlysning med fokus på artificiell intelligens. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området. Ansök senast den 28 juni. Läs mer på Vinnovas webbplats.

Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen.Maximalt 300 000 kronor kan sökas. Projektlängd max 12 månader. Utlysningen öppnar den 8 juni och stänger den 7 september. Läs mer

E2B2: Bidra till utvecklingen av resurs- och energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten välkomnar sökande i den sjätte utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 - energieffektivt byggande och boende. Ni som vill bidra till forskning och utveckling av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen är välkomna att söka stöd för ert forsknings- eller utvecklingsprojekt.

 • Sista dag för ansökan: 2021-09-15
 • Utlysta medel: cirka 65 miljoner kronor

Läs mer på E2B2s webbplats

Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin

Vinnova söker innovationsprojekt som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut men även ha ett systemperspektiv och adressera fler perspektiv kopplade till den fysiska miljön. Behovsägare ska involveras och projekten kopplas till konkreta fysiska platser. Vinnova efterfrågar projekt som kan ta fram modeller, skisser och prototyper kopplade till fysiska platser i städer och samhällen. Utlysningen öppnar den 2 juni och stänger den 15 september. Läs mer.

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods. Utlysningen stänger den 2 november. Läs mer.


Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF. SBUF tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko. Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget/organisationen.

Ansökningsdatum 2021

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 12 april
 • 17 maj
 • 10 augusti
 • 13 september
 • 15 november

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets forskning- och innovationsplan. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. Planen omfattar sex år, men uppdateras minst en gång per år.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2021 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

 • 1 februari 2021
 • 29 april 2021
 • 31 augusti 2021
 • 29 oktober 2021

Vinnova: Främja svenskt deltagande i Horisont Europa

Med denna utlysning finansierar Vinnova planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. I det här erbjudandet bedömer Vinnova ansökningar vid flera tillfällen:

 • 15 april 2021
 • 17 maj 2021
 • 15 oktober 2021
 • 30 november 2021

Riksbankens Jubileumsfond: Forskningsinitiering 2021

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Anslag till RJ Forskningsinitiering kan sökas när som helst under året.

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Ge din kommun en chans till fler bostäder, en giftfri miljö och en möjlighet att vackra miljöer lever upp igen och samtidigt bevara grönområden som kanske annars hade bebyggts. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats