Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Gästforskarprogram inom klimat och miljö

Vetenskapsrådet, Formas och Energimyndigheten finansierar ett gästforskarprogram inom klimat och miljö. Det ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare, men också att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Ansök senast den 26 maj hos Energimyndigheten.

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Ge din kommun en chans till fler bostäder, en giftfri miljö och en möjlighet att vackra miljöer lever upp igen och samtidigt bevara grönområden som kanske annars hade bebyggts.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Hos Energimyndigheten kan du söka stöd för projekt som minskar eller uppnår negativa utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning. Sista ansökningsdag 2 juni hos Energimyndigheten.

Bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Nu kan du söka stöd för projekt om en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige. Projekt som syftar till att utveckla nya lösningar eller bygger upp kunskap inom området kan få stöd inom ramen för denna utlysning. Ansök senast den 10 juni hos Energimyndigheten.

Formas: Akututlysning med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 och den rådande utvecklingen i Sverige och världen har Formas forskarråd beslutat att omgående öppna akututlysningen 2020. Formas vill inom rådets ansvarsområden, ge möjligheten att samla in data/forskningsmaterial av akut karaktär för att säkerställa framtida tillgänglighet för forskning. Ansök senast den 31 augusti hos Formas.

Från AI-forskning till innovation:AI i klimatets tjänst

Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska. Ansök senast den 25 augusti hos Vinnova.

Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar vi projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Ansök senast den 26 augusti hos Vinnova.

Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

Detta är ett erbjudande om finansiering där aktörer får möjlighet att tillsammans utveckla och erbjuda olika typer av tjänster inom innovationsledning. Dessa tjänster ska riktas till kommuner och dess samarbetspartners för att på ett kraftfullt sätt kunna bidra i arbetet mot innovativa, hållbara och klimatneutrala städer. Ansök senast den 15 september hos Vinnova

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom hälsa och transport

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom hälsa och transport. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder.Ansök senast den 1 september hos Vinnova.

Stöd till bostäder för äldre

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar. Utlysningen är öppen till 31 december 2020, läs mer på Boverkets webbplats.

Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. Ansök senast den 18 september hos Vinnova.

Positive Energy Districts and Neighbourhoods / Viable Cities utlysning #5: Utlysning om energipositiva stadsdelar

Utlysningen välkomnar forskning som utgår från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkrafter för att accelerera omställningen. Ansök senast den 24 september.

Strategiska innovationsprogrammet Lättvikt - 2020


Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. En förenklad projektbeskrivning kan lämnas in för projektförslag som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 28 februari 2020
  • 30 april 2020
  • 31 augusti 2020
  • 30 oktober 2020

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Akutbidraget är under utvärdering och Formas räknar med att det blir möjligt att söka i utlysningen igen efter sommaren 2020.