Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Mistra: Design för minskad exponering för farliga kemikalier

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus ligger i att genom användning av olika designverktyg och -koncept minska exponering för farliga kemikalier. Ansökan stänger den 4 mars. Läs mer om utlysningen.

Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Ansök senast den 5 mars. Läs mer på Vinnovas hemsida.

Mistra: Miljökommunikation

Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska vidareutveckla förståelsen för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom en rad olika discipliner förväntas.Forskningen ska också baseras på samverkan med intressenter av olika slag. Ansökan är öppen till den 6 mars 2019. Läs mer om utlysningen.

Utveckla framtidens vattenkraft

Du som vill bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft är välkommen att söka stöd för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. Ansökan är öppen till den 6 mars 2019. Läs mer om utlysningen.

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Inom det här erbjudandet stödjer vi forsknings- och utvecklingsaktiviteter för ökad trafiksäkerhet och automatisering. Aktiviteterna ska kunna bidra till att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri. Ansökan stänger den 19 mars 2019. Läs mer om utlysningen.

Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030

Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor. Ansök senast den 28 mars 2019. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Vinnova: Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Vinnova stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen öppnar 22 november och stänger 2 april 2019. Läs mer om utlysningen.

Formas: Från forskning till praktik – metoder och verktyg

Formas kommer att öppna en utlysning inriktad på att att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019-2020. Sista ansökningsdatum den 2 april. Läs mer på Formas webbplats.

K2: Var med och bidra till kollektivtrafikens utveckling genom ny forskning

Totalt satsas ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning. Det gäller både ”stora” K2 projekt under perioden 2020 – 2022 och nya doktorandprojekt under perioden 2020 - 2024.

Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö universitet, eller VTI. De ska utgå från K2:s orskningsinriktning för perioden 2020-2024. Projekten ska även bidra till att utveckla K2 som forskningsmiljö och till att upprätthålla kritisk massa av kollektivtrafikforskning i Lund. Projektskisser i steg 1 ska vara inlämnade senast 15 april. Läs mer på K2:s webbplats.

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Utlysningen öppnar den 18 februari och stänger den 29 april. Läs mer om utlysningen.


Formas: Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2019

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat. preliminära datum för 2019 är den 26 februari för öppnande av utlysningen och stängning den 4 april. Läs mer på Formas webbplats

Formas: Konferenser och workshops

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av konferenser och workshops. Ett möte som får bidrag måste ha en hög vetenskaplig kvalitet, bidraget täcker kostnader för logi, resor och organisationskostnader. Läs detaljerad information om förutsättningar på Formas webbplats. Ansökningar sker löpande. Läs mer på Formas webbplats

Energimyndigheten: Planeringsbidrag Horisont 2020

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU:s ramprogram Horisont 2020. Syftet med detta stöd är att främja deltagande i Horisont 2020 för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende vilket område man söker inom. Läs mer om utlysningen

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Formas handbok 2015 gäller inte för utlysningen. Läs mer på Formas webbplats

Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Läs mer på Energimyndighetens webbplats

SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Läs mer på Energimyndighetens webbplats