Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Demonstrera lösningar för hållbar användning av material

Sök stöd för projekt som syftar till att demonstrera lösningar med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Projekten kan vara i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö. Utlysningen riktar sig till projekt som i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö avser att demonstrera innovationsbaserade lösningar, med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Härigenom ska behovet av jungfruliga (primära) resurser kunna minskas. Lösningarna förväntas ha validerats i mindre skala innan medel söks i denna utlysning. Ansök senast den 28 augusti hos Energimyndigheten.

Bidra till utveckling av ett hållbart sjötransportsystem

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan sjötransportsystemets aktörer utveckla nya radikala innovationer, såsom tekniska lösningar, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, logistiklösningar med mera. Ansök senast den 28 augusti hos Energimyndigheten.

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2019 (höst)

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen är öppen från 15 maj till 29 augusti.

Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning

Du som har en idé och som vill vara med och bidra till en hållbar klimatomställning är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar och kunskap för framtidens solel, vindkraft och elnät. I denna utlysning tar Energimyndigheten ett gemensamt grepp kring områdena solel, vindkraft och elnät. Utlysningen är en samlad utlysning för de tre programmen El från solen, VindEL och SamspEL. Utlysningen stänger 28 augusti.

Viable Cities utlysning: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Städer är centrala i omställningen och digitalisering och medborgarengagemang är viktiga möjliggörare. Vill du bidra till att vi kan uppnå klimatneutrala städer redan år 2030? Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställningen i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Utlysningen stänger den 30 augusti.

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation: Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stödjs nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera bedömningstillfällen. Nästa bedömningstillfälle är den 5 september.

E2B2: Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Nu öppnar en ny utlysning inom E2B2, forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna. Ansökan är öppen till och med den 10 september.

Trafikverket: Vill du utveckla en ny lösning för aktivt resande under 2019–2020?

Trafikverket och kommunerna Uppsala och Skellefteå erbjuder nu organisationer att tillsammans utveckla idéer som ska leda till demonstrationer/tester i verklig miljö. Har du en lösning för att göra det säkrare och enklare att gå,
cykla och åka kollektivt? Behöver din idé utvecklas för att kunna kommersialiseras till gagn för medborgarna? Trafikverket kan erbjuda 10 aktörer 100 000 kronor för att utveckla sin idé. Därefter erbjuds 2–4 förslag 500 000 kronor för konceptutveckling. Ansök senast den 10 september på Trafikverket.

Familjen Kamprads stiftelse: Anslag inom området miljö

Det finns flera svåra miljöproblem att lösa som inbegriper olika vetenskapliga discipliner, många aktörer och flera sektorer i samhället och som kräver nya typer av lösningar. Familjen Kamprads stiftelse fokuserar särskilt på följande aspekter, varav flertalet ska vara uppfyllda: miljönytta, systeminnovation, samproduktion och entreprenörskap. Projektet ska leda till hållbara lösningar som drar nytta av existerande företag eller nya företag som genom sina affärer på ett kostnads­effektivt sätt kan bidra till hållbara lösningar. Av de projektanslag som stiftelsen delar ut kommer en del att beviljas till projekt där miljönyttan handlar om hållbar arkitektur, inredning och design. Sista ansökningsdag är den 12 september.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien: Vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn

KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Inriktningen på projekten ska vara relevanta i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn. Exempel på projekt som är intressanta är synteser, analyser, pilotprojekt och bokprojekt. Innovativa studier, som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd, etc., är också intressanta. Ansökan stänger den 15 september hos KSLA.

Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg

Du som vill bidra till omställningen av transportsektorn till förnybar energi i ett 2030-perspektiv är välkommen att söka stöd för att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel. Projekt kan få stöd till att utveckla och förbättra teknik för effektiv produktion av biodrivmedel för transporter på väg, till sjöss och i luften. Ansökan är öppen till och med den 16 september hos Energimyndigheten.

Sök stöd till geovetenskaplig forskning 2020

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området. SGU kan dela ut forskningsmedel om cirka sex miljoner kronor per år, varav cirka hälften går till nya projekt och resterande till fortsättningsprojekt. Vi vill att det finns geologiska tillämpningar av den geologiska kunskapen som utvecklas i projektet. Geovetenskaplig information från SGUs databaser kan utan kostnad användas i forskningsprojekt, kontakta oss för mer information om intresse finns. Ansök senast den 16 september hos SGU.

Bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle

Nu är den fjärde utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till projekt som utvecklar energismarta tjänster, produkter och kunskap. Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området kan söka stöd. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende. Sista ansökningsdag är den 17 september.

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation: Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - gemensam utlysning Sverige-Finland

I det här erbjudandet stödjs projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för rent svenska projekt. Ansökan stänger den 17 september hos Vinnova.

Utveckla lösningar för cirkulära produkt- och varuflöden

Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar med stor potential att bidra till cirkulära produkt- och varuflöden. Vi efterlyser projekt som antar ett systemperspektiv och vid utveckling av lösningar tar hänsyn till hanteringen av varor över hela deras livscykler. Ansök senast den 17 september hos Energimyndigheten.

Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem

Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska bidra med lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030. Ansök senast den 30 september hos Mistra.

Mistra Innovation 23 – Utlysning 2019-2023

Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Det övergripande målet med Mistra Innovation 23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling. Ansök senast den 2 oktober hos Mistra.

STRIM: Mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri

STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri kan i detta erbjudande finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom: prospektering, resurskaraktärisering, gruvbrytning, mineralteknik, återvinning och metallurgi, efterbehandling och miljöprestanda, attraktiva arbetsplatser, CSR och samhällsrelationer och jämställdhet och mångfald. Ansökan stänger den 7 november hos Vinnova.

Forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Nu öppnar den första utlysningen inom den fjärde etappen av forskningsprogrammet Spara och bevara. Programmet finansieras av Energimyndigheten och koordineras av Uppsala universitet. Läs mer på programmets webbplats, sparaochbevara.se. Ansök senast den 15 oktober på Energimyndighetens webbsida.

Formas: Samhällsplanering för omställning (steg 1)

Sök för projekt som bidrar till kunskapsutveckling och hållbara lösningar som kan användas i samhällsplanering för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utlysningen sker i två steg. I det första steget kan du söka för planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik. Ansök senast den 14 januari hos Formas.

Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare att ta stora kliv i sina forskningsfält som kan vägleda samhället mot transformativa förändringar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Utlysningens totala budget är 100 miljoner kronor. Utlysningen öppnar den 11 oktober och stänger den 6 fabruari 2020 hos Formas.


Formas: Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2019

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat. preliminära datum för 2019 är den 26 februari för öppnande av utlysningen och stängning den 4 april. Läs mer på Formas webbplats

Formas: Konferenser och workshops

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av konferenser och workshops. Ett möte som får bidrag måste ha en hög vetenskaplig kvalitet, bidraget täcker kostnader för logi, resor och organisationskostnader. Läs detaljerad information om förutsättningar på Formas webbplats. Ansökningar sker löpande. Läs mer på Formas webbplats

Energimyndigheten: Planeringsbidrag Horisont 2020

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU:s ramprogram Horisont 2020. Syftet med detta stöd är att främja deltagande i Horisont 2020 för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende vilket område man söker inom. Läs mer om utlysningen

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Formas handbok 2015 gäller inte för utlysningen. Läs mer på Formas webbplats

Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Läs mer på Energimyndighetens webbplats

SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Läs mer på Energimyndighetens webbplats