Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Ansök senast den 9 februari.

Formas: Årliga öppna utlysningen 2021

Utlysnignen stänger den 25 februari. Den består av två delar, dels en utlysning för forskningsprojekt, dels en utlysning för forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären.

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities

ENUTC-utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för att skapa transnationella konsortier och adressera hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Formas och Energimyndigheten tillsammans med Viable Cities utlyser totalt cirka 28 miljoner kronor för svenskt deltagande i en utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Ansök senast den 15 april hos Formas.

Transnationella projekt inom området Digital transformation för grön energiomställning – ERA-NET SES EnerDigit

Vill du bidra till en grön energiomställning genom digitalisering och digital transformation? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i den senaste utlysningen inom det internationella samarbetet Mission Innovation och ERA-NET Smart Energy Systems. Budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige för deltagande i internationella projektsamarbeten. Ansök senast den 6 maj hos Energimyndigheten.

Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem

Vårt energisystem står inför stora förändringar, vilket ställer nya krav på dess aktörer och den kunskap och kompetens som kommer att behövas för omställningen. Genom att bilda kompetenscentrum kan ni bidra till att öka samverkan, relevans i energiforskningen och en snabbare implementering av resultaten. Samtidigt som ni utbildar en ny generation forskare med djupa kunskaper om energiomställningens utmaningar och möjligheter. Ansök senast den 31 maj hos Energimyndigheten.

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Ge din kommun en chans till fler bostäder, en giftfri miljö och en möjlighet att vackra miljöer lever upp igen och samtidigt bevara grönområden som kanske annars hade bebyggts. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats


Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. En förenklad projektbeskrivning kan lämnas in för projektförslag som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 28 februari 2020
  • 30 april 2020
  • 31 augusti 2020
  • 30 oktober 2020

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats