Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

FFI System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM)

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som i samverkan vill utveckla och validera framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Utlysning är en del i FFI:s strategiska satsning på system-av-system för smart mobilitet i städer (eng. Systems-of-Systems for Smart Urban Mobilitet, eller SoSSUM) som pågår under åren 2018–21. Ansök senast den 11 december. Läs mer på Vinnovas hemsida.

Effektiva och uppkopplade transportsystem

Erbjudandet vänder sig till projekt som bidrar till effektivt och hållbart utnyttjande av tid, fordon och infrastruktur för gods- och persontransporter. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen i fordonssektorn och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning i samverkan. Ansök senast den 11 december. Läs mer på Vinnovas hemsida.

Forskning om hållbara hav

Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans lanserar härmed en utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar. Ansökan är öppen till den 31 januari 2019. Läs mer på Formas hemsida.

Vinnova: Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups vara något för er. Ansök senast den 15 januari 2019.

Design för energieffektiv vardag - utlysning nr. 2

I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt. Utlysningen stänger den 16 januari 2019. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle

Vill du bidra till att gå från ord till handling och skapa ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt? Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Ansök senat den 21 januari. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Vinnova: Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ansök senast den 30 januari 2019. Läs mer på Vinnovas hemsida.

InfraSweden 2030:Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Erbjudandet riktar sig till alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som söker finansiering för att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Ansökan senast den 5 februari 2019. Läs mer om utlysningen.

Termo: Bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem

Du som vill bidra till utvecklingen av värme och kyla för framtidens energisystem är välkommen att söka stöd i denna utlysning. Det kan handla såväl om det tekniska systemet, som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Ansökan stänger den 7 februari. Läs mer om utlysningen.

Mistra: Design för minskad exponering för farliga kemikalier

(Mistra) inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus ligger i att genom användning av olika designverktyg och -koncept minska exponering för farliga kemikalier. Ansökan stänger den 4 mars. Läs mer om utlysningen.

Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Ansök senast den 5 mars. Läs mer på Vinnovas hemsida.

Mistra: Miljökommunikation

Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska vidareutveckla förståelsen för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom en rad olika discipliner förväntas.Forskningen ska också baseras på samverkan med intressenter av olika slag. Ansökan är öppen till den 6 mars 2019. Läs mer om utlysningen.

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

Inom det här erbjudandet stödjer vi forsknings- och utvecklingsaktiviteter för ökad trafiksäkerhet och automatisering. Aktiviteterna ska kunna bidra till att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Projekten ska även bidra till att stärka konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri. Ansökan stänger den 19 mars 2019. Läs mer om utlysningen.

Vinnova: Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Vinnova stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.Utlysningen öppnar 22 november och stänger 2 april 2019. Läs mer om utlysningen.

Vinnova: Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups vara något för er. Ansök senast den 15 januari 2019.

Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030

Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgar-engagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor. Ansök senast den 28 mars 2019. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.


Formas: Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2018

Syftet med årliga öppna utlysningen är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden. I årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets alla ansvarsområden, gärna med en ämnesövergripande inriktning. Formas forskarråd tog beslut den 14 november 2018 om vilka forskningsprojekt som beviljats medel i årets utlysning. Läs mer på Formas webbplats

Formas: Konferenser och workshops

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av konferenser och workshops. Ett möte som får bidrag måste ha en hög vetenskaplig kvalitet, bidraget täcker kostnader för logi, resor och organisationskostnader. Läs detaljerad information om förutsättningar på Formas webbplats. Ansökningar sker löpande. Läs mer på Formas webbplats

Energimyndigheten: Planeringsbidrag Horisont 2020

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU:s ramprogram Horisont 2020. Syftet med detta stöd är att främja deltagande i Horisont 2020 för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende vilket område man söker inom. Läs mer om utlysningen

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Formas handbok 2015 gäller inte för utlysningen. Läs mer på Formas webbplats

Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Läs mer på Energimyndighetens webbplats

SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Läs mer på Energimyndighetens webbplats