Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

JPI Urban Europe: Urban Migration

Denna transnationella utlysning fokuserar på forskning och innovation kring tre ämnen: 1) Socio-spatial integration and citizen involvement, 2) Urban governance of housing issues och 3) Enhancing cities’ administrative capacities and supporting evidence-based integration policies. Utlysningen söker projekt som är transdisciplinära, bygger på redan befintlig kunskap, bidrar till hållbar urban utveckling, visar värdet av europeiska samarbeten och som relaterar till genus- och mångfaldsfrågor. Sökande kan representera forskning, näringsliv, kommuner, regioner eller civilsamhälle och projektförslagen ska innefatta sökande från minst tre av de länder som deltar i utlysningen. Ansök senast den 2 april hos JPI Urban Europe.

Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity - Round 2

NOK 16 million to Nordic innovation projects that help change the way people and goods move in the Nordic region. The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. Through this initiative, Nordic Innovation sets out to promote sustainable growth, innovation, entrepreneurship and/or global competitiveness of Nordic companies. Ansök senast den 31 mars.

Industriklivet negativa utsläpp: forskning och innovation

Du som vill bidra till negativa utsläpp är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet. Industriklivet – negativa utsläpp omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2027. Ansök senast den 31 mars hos Energimyndigheten.

Formas årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen. Utlysningen öppnar den 27 februari och stänger den 2 april.

Formas årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskare tidigt i karriären. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2012 eller senast den 31 december 2018. Utlysningen öppnar den 27 februari och stänger den 2 april.

FORMAS: Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Delutlysningen forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären riktar sig till forskare som har avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt fyra år och totalt som mest 4 miljoner kronor. Ansök senast den 2 april.

FORMAS: Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt

Delutlysningen forskningsprojekt riktar sig till disputerade forskare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor. Ansök senast den 2 april.

Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Energimyndigheten utlyser totalt upp till nio miljoner kronor per år i tre år inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för projekt på upp till tre år. Utlysningen har tre olika prioriterade områden. Dessa områden är lokal och regional näringslivsutveckling och nytta kring förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt kunskapshöjande insatser. Stödet kan sökas av offentliga aktörer, akademi och icke-vinstdrivande organisationer. Ansök senast den 3 april hos Energimyndigheten.

Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Utlysningen är en gemensam satsning mellan Statens konstråd, Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet, och Formas. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Totalt utlyses 10,5 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum med särskilt fokus på arkitektur, offentlig konst och kulturhistoriska. Utlysningen öppnar 14 februari. Ansök senast den 14 april hos Formas.

Aquatic Pollutants

Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR utlyser medel för att stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation om förekomsten av föroreningar, patogener och antimikrobiellt resistenta bakterier i akvatiska miljöer samt vilka risker de innebär för människor och miljö. Utlysningen Aquatic Pollutants fördelar totalt cirka 25 miljoner euro och samfinansieras genom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ansök senast den 16 april hos Formas.

Energimyndigheten: Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle

Välkommen att söka stöd för forskning-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen. Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor och sista ansökningsdag är den 6 maj.

Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskningen ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Ansök senast den 6 maj hos Formas.

Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen är välkommen att söka stöd för pilotprojekt eller demonstration. Ansök senast den 15 maj hos Energimyndigheten.

Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Hos Energimyndigheten kan du söka stöd för projekt som minskar eller uppnår negativa utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning. Sista ansökningsdag 2 juni hos Energimyndigheten.

Bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Nu kan du söka stöd för projekt om en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige. Projekt som syftar till att utveckla nya lösningar eller bygger upp kunskap inom området kan få stöd inom ramen för denna utlysning. Ansök senast den 10 juni hos Energimyndigheten.

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom hälsa och transport

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom hälsa och transport. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder. Öppnar den 13 mars hos Vinnova och stänger den 1 september.


Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. En förenklad projektbeskrivning kan lämnas in för projektförslag som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 28 februari 2020
  • 30 april 2020
  • 31 augusti 2020
  • 30 oktober 2020

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Akutbidraget är under utvärdering och Formas räknar med att det blir möjligt att söka i utlysningen igen efter sommaren 2020.