Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Ge din kommun en chans till fler bostäder, en giftfri miljö och en möjlighet att vackra miljöer lever upp igen och samtidigt bevara grönområden som kanske annars hade bebyggts. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Formas: Akututlysning med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 och den rådande utvecklingen i Sverige och världen har Formas forskarråd beslutat att omgående öppna akututlysningen 2020. Formas vill inom rådets ansvarsområden, ge möjligheten att samla in data/forskningsmaterial av akut karaktär för att säkerställa framtida tillgänglighet för forskning. Ansök senast den 31 augusti hos Formas.

Från AI-forskning till innovation:AI i klimatets tjänst

Erbjudandet riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska. Ansök senast den 25 augusti hos Vinnova.

Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar vi projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Ansök senast den 26 augusti hos Vinnova.

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom hälsa och transport

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för bilateralt samarbete med Kina inom hälsa och transport. Syftet med erbjudandet är att stärka forskning, utveckling och innovation som leder till ökad trafiksäkerhet och bättre hälsa i Sverige och i andra länder. Ansök senast den 1 september hos Vinnova.

Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19

I samarbete med MSB utlyser Formas medel inom ramen för de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19. Ansök senast den 3 september hos Formas.

Utlysning av forskningsmedel till synteser om hållbar konsumtion

Naturvårdsverket vill med denna utlysning finansiera syntesarbeten som sammanfattar och analyserar det befintliga kunskapsläge och kunskapsbehov inom delar av hållbar konsumtion. Sista ansökningsdag är 7 september.

Utlysning av forskningsmedel för tillämpning av samhällsekonomiska analyser

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som stärker tillämpning av samhällsekonomiska analyser i miljöarbetet. Resultaten ska primärt stödja utredare på myndigheter som arbetar med styrmedelsutformning. Sista ansökningsdag är 7 september.

Design för energieffektiv vardag

Vill du få finansiering för att utveckla energismarta tjänster, affärsmodeller och produkter? Nu kan du söka stöd från programmet Design för energieffektiv vardag. Energimyndigheten välkomnar sökande i den femte utlysningen av programmet. Ansök senast den 10 september hos Energimyndigheten.

Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

Detta är ett erbjudande om finansiering där aktörer får möjlighet att tillsammans utveckla och erbjuda olika typer av tjänster inom innovationsledning. Dessa tjänster ska riktas till kommuner och dess samarbetspartners för att på ett kraftfullt sätt kunna bidra i arbetet mot innovativa, hållbara och klimatneutrala städer. Ansök senast den 15 september hos Vinnova

Riksantikvarieämbetets utlysning för forskningsmedel för 2021

Riksantikvarieämbetet öppnar sista utlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö, samt utlysningen för centrala museer. Totalt delar Riksantikvarieämbetet ut cirka 18 miljoner till projekt och uppdrag under 2021. Ansök senast den 17 september.

Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. Ansök senast den 18 september hos Vinnova.

Positive Energy Districts and Neighbourhoods / Viable Cities utlysning #5: Utlysning om energipositiva stadsdelar

Utlysningen välkomnar forskning som utgår från ett holistiskt förhållningssätt till hållbar stadsutveckling och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer. Både digitalisering och medborgarengagemang ska nyttjas i projektet som möjliggörare och drivkrafter för att accelerera omställningen. Ansök senast den 24 september.

IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

I det här erbjudande söker Vinnova dig som har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT. Utlysningen är öppen till och med den 30 september.

Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet

Energimyndigheten har i uppdrag att under år 2018–2023 stödja forskning och innovation av produkter och provmetoder inom elektromobilitet. Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner, stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden. Har du, ert företag eller organisation en idé eller innovation som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Ansök senast den 30 september.

Stöd till bostäder för äldre

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar. Utlysningen är öppen till 31 december 2020, läs mer på Boverkets webbplats.


Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. En förenklad projektbeskrivning kan lämnas in för projektförslag som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 28 februari 2020
  • 30 april 2020
  • 31 augusti 2020
  • 30 oktober 2020

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Akutbidraget är under utvärdering och Formas räknar med att det blir möjligt att söka i utlysningen igen efter sommaren 2020.