Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

STRIM: Mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri

STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri kan i detta erbjudande finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom: prospektering, resurskaraktärisering, gruvbrytning, mineralteknik, återvinning och metallurgi, efterbehandling och miljöprestanda, attraktiva arbetsplatser, CSR och samhällsrelationer och jämställdhet och mångfald. Ansökan stänger den 7 november hos Vinnova.

NordForsk: New call for proposals: NOK 120 million for interdisciplinary research

NordForsk’s new programme will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million and the deadline for submissions is 13 November 2019. Ansök senast den 13 november hos NordForsk.

Nordic societal security in light of the emerging global and regional trends

The Nordic Societal Security Programme is a collaborative effort between the Norwegian Directorate for Civil Protection, Research Council of Norway, Swedish Civil Contingencies Agency, Icelandic Centre for Research (Rannís), Academy of Finland, Danish Emergency Management Agency, Finnish Ministry of Interior. The thematic framework for this call for proposals focuses on what is frequently referred to as the global megatrends. Ansökan är öppen till och med den 20 november hos NordForsk.

Formas: Samhällsplanering för omställning (steg 1)

Sök för projekt som bidrar till kunskapsutveckling och hållbara lösningar som kan användas i samhällsplanering för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utlysningen sker i två steg. I det första steget kan du söka för planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik. Ansök senast den 14 januari hos Formas.

Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering

Nu har du möjlighet att söka stöd för projekt som bidrar till utveckling av kompetens och nya digitala lösningar med inriktning mot energisystemet. Ansök senast den 15 januari hos Energimyndigheten.

Stiftelsen för strategisk forskning: 200 miljoner utlyses till forskning mot Agenda 2030

SSF-ARC kallas programmet och det står för SSF Agenda 2030 Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainability. Avsikten är att forskningen ska koppla mot FN:s Agenda 2030-mål och ge bidrag till att lösa några av de utmaningar mänskligheten står inför. Utlysningen är öppen till den 21 januari 2020.

Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet

Samhället står inför en stor omställning för att minska utsläppen av växthusgaser radikalt på kort tid och samtidigt förbereda våra samhällen på de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. En viktig pusselbit i detta arbete är ökad kunskap om de ekonomiska och finansiella systemens roll i att möta klimatutmaningarna. Ansök senast 30 januari hos Formas.

InfraSweden2030:Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

InfraSweden2030 arbetar med visionen att Sverige år 2030 ska ha en konkurrenskraftig transportinfrastruktur för klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt inom uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen. Utlysningen öppnar i november stänger den 4 februari 2020.

Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare att ta stora kliv i sina forskningsfält som kan vägleda samhället mot transformativa förändringar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Utlysningens totala budget är 100 miljoner kronor. Utlysningen stänger den 6 februari 2020 hos Formas.

Kommande utlysning hos Smart Built Environment

Med start 2019 genomför Smart Built Environment en större utlysning årligen, i stället för som tidigare flera mindre utlysningar. Den årliga utlysningen öppnar i november och stänger i februari påföljande år. Det innebär att de sökande får längre tid på sig än tidigare att hitta samarbetspartner, formulera idéer och ordna samfinansiering. Det blir också tydligt och förutsägbart för de sökande med denna regelbundenhet. Det tematiska innehållet i utlysningarna kommer att variera, men de blir jämfört med tidigare år generellt bredare och med mer medel att söka. Läs mer hos Smart Built Environment.

Kommande utlysning JPI Urban Europe

I december 2019 öppnar JPI Urban Europe utlysningen ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity. I utlysningen har 21 nationella forskningsfinansiärer från 16 europeiska länder (främst medlemmar av JPI Urban Europe) tillsammans med Europeiska kommissionen, öronmärkt en budget på cirka 25 miljoner euro för att stödja mellan 15 och 20 transnationella RDI (Research/Development/Innovation)-projekt. En första versionen av utlysningens ämnen är framtagen där de har delats upp i sex utmaningar, var och en av dessa hanterar specifika aspekter och frågor kring städers tillgänglighet och mobilitet. Mer information kommer snart hos JPI Urban Europe.

Kommande utlysning hos Vinnova

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom tillämpad IKT, hälsa, transport och smarta hållbara städer. Öppnar den 13 mars hos Vinnova.


Formas: Konferenser och workshops

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av konferenser och workshops. Ett möte som får bidrag måste ha en hög vetenskaplig kvalitet, bidraget täcker kostnader för logi, resor och organisationskostnader. Läs detaljerad information om förutsättningar på Formas webbplats. Ansökningar sker löpande. Läs mer på Formas webbplats

Energimyndigheten: Planeringsbidrag Horisont 2020

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU:s ramprogram Horisont 2020. Syftet med detta stöd är att främja deltagande i Horisont 2020 för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende vilket område man söker inom. Läs mer om utlysningen

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Formas handbok 2015 gäller inte för utlysningen. Läs mer på Formas webbplats

Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Läs mer på Energimyndighetens webbplats

SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Läs mer på Energimyndighetens webbplats