Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems

Den internationella sammanslutningen Belmont Forum lanserar härmed en andra utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter med fokus på Arktis. Utlysningen Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems syftar till att finansiera internationella, tvärvetenskapliga team som arbetar för att skapa kunskap och föreslå åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis. Samarbetet mellan akademiker och praktiker ska syfta till att skapa en tvär- och mångvetenskaplig arena som främjar åtgärder, kunskapsöverföring till beslutsfattare och lösningar för en resilient och hållbar framtid. Ansök senast 14 juni.

Testa hållbara mobilitetslösningar för en snabbare marknadsintroduktion

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi måste även förändra våra invanda beteenden när det kommer till hur vi transporterar oss. I denna utlysning välkomnar Energimyndigheten därför projekt som testar, utvecklar och verifierar hållbara mobilitetstjänster som underlättar mer miljöanpassade resesätt. Utlysningen stänger 24 juni.

Call for Proposals: Nordic Smart Mobility and Connectivity

The purpose of this call is to foster the establishment of Nordic innovation projects, new Nordic partnerships, value chains and/or business models in the field of Nordic Smart Mobility and Connectivity. Nordic Innovation aim to speed up the transition to a sustainable future where Nordic citizens benefit from innovative mobility and connectivity solutions – and develop new businesses and business models, increase innovation and sustainable growth, and create a better live for citizens living in the Nordic region. Application deadline is 28 June.

Cirkulär ekonomi för hela samhället

Formas utlyser nu medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen om hur cirkulära ekonomier och resursflöden kan implementeras för ett mer hållbart samhälle. Utlysningen ger möjligheter för forskning om förutsättningar för, och effekter av, cirkulära lösningar inom olika sektorer och på olika skalor i samhällen. Utlysningen förväntas finansiera projekt som syftar till att på ett konkret sätt underlätta implementering av cirkulära innovationer och som analyserar konsekvenserna, på kort och lång sikt, av dessa för samhället. Detta kan göras genom att till exempel göra en eller båda av följande saker. Ansök senast den 22 augusti hos Formas.

Demonstrera lösningar för hållbar användning av material

Sök stöd för projekt som syftar till att demonstrera lösningar med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Projekten kan vara i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö. Utlysningen riktar sig till projekt som i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö avser att demonstrera innovationsbaserade lösningar, med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Härigenom ska behovet av jungfruliga (primära) resurser kunna minskas. Lösningarna förväntas ha validerats i mindre skala innan medel söks i denna utlysning. Ansök senast den 28 augusti hos Energimyndigheten.

Bidra till utveckling av ett hållbart sjötransportsystem

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan sjötransportsystemets aktörer utveckla nya radikala innovationer, såsom tekniska lösningar, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, logistiklösningar med mera. Ansök senast den 28 augusti hos Energimyndigheten.

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2019 (höst)

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen är öppen från 15 maj till 29 augusti.

Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning

Du som har en idé och som vill vara med och bidra till en hållbar klimatomställning är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar och kunskap för framtidens solel, vindkraft och elnät. I denna utlysning tar Energimyndigheten ett gemensamt grepp kring områdena solel, vindkraft och elnät. Utlysningen är en samlad utlysning för de tre programmen El från solen, VindEL och SamspEL. Utlysningen stänger 28 augusti.

Viable Cities utlysning: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

Vi måste tillsammans agera snabbt och kraftfullt för att möta klimatutmaningen. Städer är centrala i omställningen och digitalisering och medborgarengagemang är viktiga möjliggörare. Vill du bidra till att vi kan uppnå klimatneutrala städer redan år 2030? Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställningen i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser. Utlysningen stänger den 30 augusti.

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation: Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stödjs nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera bedömningstillfällen. Nästa bedömningstillfälle är den 5 september.

E2B2: Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Nu öppnar en ny utlysning inom E2B2, forsknings- och innovationsprogrammet för Energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna. Ansökan är öppen till och med den 10 september.

Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle

Välkommen att söka stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen. Ansökan stänger den 17 september hos Energimyndigheten.

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation: Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter - gemensam utlysning Sverige-Finland

I det här erbjudandet stödjs projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för rent svenska projekt. Ansökan stänger den 17 september hos Vinnova.

Utveckla lösningar för cirkulära produkt- och varuflöden

Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar med stor potential att bidra till cirkulära produkt- och varuflöden. Vi efterlyser projekt som antar ett systemperspektiv och vid utveckling av lösningar tar hänsyn till hanteringen av varor över hela deras livscykler. Ansök senast den 17 september hos Energimyndigheten.

Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem

Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska bidra med lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030. Ansök senast den 30 september hos Mistra.


Formas: Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2019

I den årliga öppna utlysningen välkomnar Formas ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat. preliminära datum för 2019 är den 26 februari för öppnande av utlysningen och stängning den 4 april. Läs mer på Formas webbplats

Formas: Konferenser och workshops

Formas utlyser bidrag till kostnader för anordnande av konferenser och workshops. Ett möte som får bidrag måste ha en hög vetenskaplig kvalitet, bidraget täcker kostnader för logi, resor och organisationskostnader. Läs detaljerad information om förutsättningar på Formas webbplats. Ansökningar sker löpande. Läs mer på Formas webbplats

Energimyndigheten: Planeringsbidrag Horisont 2020

Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i samband med planering av ansökningar till EU:s ramprogram Horisont 2020. Syftet med detta stöd är att främja deltagande i Horisont 2020 för de aktörer som är behöriga att söka och där projekten har energirelevans.

Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola, institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.

Planeringsbidrag kan sökas oavsett vilken del av Horisont 2020 som ansökan avser. Projektförslagets energirelevans är viktig. Ansökan om planeringsbidrag ska göras till Energimyndigheten senast 6 veckor innan sista ansökningsdag för kommissionens utlysning. Datumen för dessa varierar under året beroende vilket område man söker inom. Läs mer om utlysningen

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på nära 80 miljarder euro. För samhällsbyggandets del innehåller Horisont 2020 omfattande satsningar. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Formas: Akutbidrag

Akutbidrag är skapat för att hantera hastigt uppkomna forskningsfrågor. Det kan exempelvis handla bristfälliga byggnadskonstruktioner och andra särskilda omständigheter som kräver att en studie inleds direkt. Akutbidrag beviljas för högst ett år och kan sökas löpande under året hos Formas. Akutbidrag riktar sig till forskare. Projektets akuta karaktär ska särskilt förklaras och styrkas i ansökan. Formas handbok 2015 gäller inte för utlysningen. Läs mer på Formas webbplats

Energieffektivisering i transportsektorn 2014-2019

Omställningen till ett energi- och resurseffektivt transportsystem kräver ökad kunskap om energieffektiviseringspotentialen inom person- och godstransportsektorn. Programmet har en total budget på 175 miljoner kronor och pågår under perioden 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2019. Läs mer på Energimyndighetens webbplats

SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 173 miljoner kronor under år 2016-2020. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete. Läs mer på Energimyndighetens webbplats