Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de frågor som vi på IQ Samhällsbyggnad ofta får.

Finansiering av forskning, innovation och utveckling kan ske på flera sätt. Många företag och organisationer finansierar sin egen forskning. Men ett sätt att få större utväxling av de resurser som man själv satsar är att söka forskningsmedel från någon forskningsfinansiär, exempelvis Formas, Vinnova eller Energimyndigheten som är de dominerande finansiärerna inom samhällsbyggnadssektorn. Även EU är en källa till finansiering.

Hur stor del av ett projekt som finansieras kan bero på forskningens och projektets karaktär. Det anges i varje utlysning hur mycket finansiering man kan söka och hur stor del samfinansiering som krävs. Hur mycket man kan söka beror också på, i det fall företag söker pengar, hur stort företaget är och om det rör sig om grundforskning, tillämpad forskning eller experimentell utveckling. Detta styrs av forskningsförordningen.

Söka medel i utlysningar

En utlysning är ett verktyg som forskningsfinansiärer har för att fördela sina medel och beskrivs i utlysningstexter på forskningsfinansiärens webbplats. Utlysningstexterna beskriver hur mycket medel som kan sökas, vilka slags projekt utlysningen avser och vilka övriga önskemål finansiären har på organisation, tidplan och finansiering av projektet. I en del fall är texten också tydlig med vilka aspekter man värderar högst vid bedömning av inlämnade ansökningar.

Vissa utlysningar är riktade mot specifika ämnen eller en viss typ av forskning och endast öppna för ansökningar under en begränsad tid. I andra utlysningar kan man söka medel löpande.

Inför större utlysningar äger informationsmöten rum som, utöver information om utlysningen, ger möjligheter till att träffa andra intressenter och möjliga samarbetspartners. Ibland ges kompletterande information på annat sätt istället, till exempel via film eller webbinarium. Som medlem i IQ Samhällsbyggnad får du information löpande om aktuella utlysningar.

Hitta EU-utlysningar

EU Calls.net är en tjänst där du kan söka aktuella utlysningar inom EU-finansierade FoI-program. Du kan också prenumerera på nyhetsbrev.

Söka medel från EU

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Det generella målet för Horisont 2020 är att bidra till att skapa en ekonomi baserad på kunskap och innovation inom hela unionen genom att fungera som en hävstång för ytterligare finansiering av forskning, utveckling och innovation. I programmet finns tre strategiska målsättningar: Spetskompetens (Excellent Science), Industriellt ledarskap (Industrial leadership) och Samhälleliga utmaningar (Societal Challenges).

Vinnova arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i internationella nätverk och samarbeten genom att främja svenskt deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprogram samt genom bilaterala samarbeten med länder utanför EU. Vinnova har regeringens uppdrag att främja det svenska deltagandet i Horisont 2020.

IQ Samhällsbyggnad är engagerat i JPI Urban Europe, där europeiska forskningsfinansiärer tillsammans finansierar utlysningar riktade till europeiska samarbetsprojekt inom det urbana området. Det är ett gemensamt initiativ (Joint Programming Initiative, JPI) för att ta fram gemensamma lösningar på urbana utmaningar och stöds av EU.

Samfinansiera forskning

Samfinansiering innebär att ett företag, en kommun eller organisation bidrar till ett FoI-projekt med egna insatser som komplement till en offentlig finansiär, till exempel en myndighet, ett forskningsråd eller EU. Insatserna kan vara antingen i kontanta medel som företaget eller motsvarande betalar till forskningsprojektet, men vanligare är att man bidrar med egen tid och räknar om den till ett värde – ett så kallat naturabidrag.

Forskningsmedel som söks från privata forskningsstiftelser räknas normalt som kontant samfinansiering. Att söka pengar från både privata och offentliga forskningsfinansiärer för samma projekt är därför en vanlig lösning.

Ett annat sätt är att företaget anställer en person som industridoktorand som kombinerar arbete på företaget med forskning och doktorandstudier på en högskola eller vid ett universitet. Motsvarande inom den kommunala sektorn kallas kommundoktorand.

Ytterligare ett sätt är att finansiera en professur inom ett ämne som anses viktigt för företaget eller organisationen.

Uppdragsforskning

Om du har en väl avgränsad forskningsuppgift kan uppdragsforskning vara en väg. Uppdragsforskning bedrivs av forskare vid ett universitet eller en högskola, men finansieras exempelvis av ett privat företag eller en organisation. I Sverige driver bland annat RISE, Research Institutes of Sweden, uppdragsforskning.