Forskning- och innovationsfrågor behandlats vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna inspel till dessa propositioner är ett bra sätt att påverka inriktningen på forskningspolitiken. Genom vårt påverkansarbete har satsningarna på forskning och innovation inom samhällsbyggnad flerdubblats under de senaste åren.

I december 2020 kom regeringens proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Forskning och innovation krävs för att starta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. I propositionen föreslår regeringen kraftiga höjningar av anslagen för forskning och utveckling i hela landet. Redan nästa år ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor, jämfört med 390 miljoner kronor i ökning det första året i den senaste forskningspropositionen. Denna snabba ökning är viktig då pandemin riskerar minska den privata finansieringen av forskning. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas satsningarna till cirka 3,2 miljarder kronor, 3,3 miljarder kronor respektive 3,75 miljarder kronor.

IQ Samhällsbyggnad fick under sommaren 2019 en inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik. Den 31 oktober 2019 skickade vi in det inspel från en samlad samhällsbyggnadssektor som IQ Samhällsbyggnad samordnat.

Inspelet i korthet

Ta del av några PowerPoint-bilder som kort beskriver huvuddragen i inspelet. Dessa kan också användas av dig som vill presentera sektorns gemensamma inspel i olika sammanhang.

Samlade inspel från sektorn

Inför den forsknings- och innovationsproposition "Forskning och innovation" som kom hösten 2012 samordnade IQ Samhällsbyggnad för första gånget ett gemensamt inspel från samhällsbyggnadssektorn. Resultat blev gynnsamt med en fördubbling av FoI-medel riktade till samhällsbyggnadssektorn.

Även inför den forskningspolitiska proposition som regeringen lämnade hösten 2016 "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" samordnade IQ Samhällsbyggnad ett sektorsgemensamt inspel. Resultatet av inspelet blev gott och propositionen innehöll stora satsningar på både samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämndes som ett viktigt satsningsområde.