Inspelet har arbetats fram i nära samarbete med IQ Samhällsbyggnads två styrelseutskott och styrelse. Genom flera öppna workshoppar har även en bred representation från hela samhällsbyggnadssektorn kunnat säkras. Mer än 200 personer har deltagit i arbetet.

Inspelet i korthet

Vi måste arbeta tillsammans

De samhällsutmaningar som vi står inför ställer krav på en ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor. Inte minst är FoI viktiga pusselbitar i arbetet med att möta samhällsutmaningarna.

Vi tycker därför att det är viktigt att den satsning på FoI för att skapa hållbara samhällen, som inleddes i och med den förra forsknings- och innovationsproposition fortsätter. Samhällsbyggnadssektorn vill och kan fortsätta ta en aktiv del i byggandet av det hållbara samhället.

Satsningarna måste vara långsiktiga och relevanta

I inspelet pekar vi på vikten av långsiktighet och relevans i samhällsbyggnadsforskningen. Vi vill gärna att forskningsfinansiärerna hittar strukturer för hur program ska kunna drivas under längre tidsperioder. Vi förordar mer riktade utlysningar snarare än breda och vill se en god balans mellan relevans och excellens när forskningsprojekt bedöms. Vi anser också att det borde finnas mer stöd åt dem som vill delta i internationella forskningsprogram. Högre utbildning är grundläggande för att säkra kompetensen inom sektorn och vi föreslår ett finansieringssystem för universitet och högskolor som premierar att de satsar på och vidareutvecklar utbildningen.

Demonstration och testbäddar behövs

Samhällsbyggnad kräver stora investeringar och tar lång tid. Byggandet är idag projektbaserat och fragmentiserat, samtidigt som byggnader och anläggningar har blivit alltmer komplexa. Vi ser därför att det behövs ett statligt stöd för demonstrationsbyggande så att nya tekniker, processer och metoder inte introduceras i stor skala innan de har testats i mindre skala. Regeringen bör även avsätta resurser för stora nationella demonstrationsprojekt. Vi efterlyser också möjligheten att testa innovativa lösningar under mer flexibla former och regelverk, till exempel i så kallade innovation labs.

Forskning och innovation ska komma till praktisk nytta

För att FoI ska bli relevant krävs det att den kommer till nytta och i inspelet föreslår vi flera åtgärder för detta. En är att stärka mottagarkapaciteten hos dem som ska använda forskningsresultaten genom riktade satsningar och stimulansåtgärder, så att kompetensen och vanan höjs hos organisationer för att ta emot nya produkter, tjänster eller processer. Den offentliga sektorn är en stor och viktig beställare inom samhällsbyggandet. Här skulle den offentliga sektorn kunna gå i bräschen genom att tillämpa nya upphandlingsformer, som till exempel innovationsupphandlingar, och anamma nya innovationer som ”första kund”. I inspelet lyfter vi behovet av att program för mobilitet mellan akademi, näringslivet och den offentliga sektorn skapas. Sådana program skulle kunna bli en viktig katalysator för att få forskning och innovation att komma till praktisk nytta.