I framtagandet av inspelet har omkring 300 personer aktivt deltagit i en process som har omfattat workshoppar, seminarier, utskottsarbete, enkäter och intervjuer. Aktiva forskare och företrädare från såväl näringsliv som offentlig sektor har tillsammans diskuterat nuvarande och kommande behov av forskning, innovation och hur vi kan möjliggöra att kunskapsfronten kommer hela sektorn till del och till praktisk användning. Värdet av den dialog om forskning, innovation och utbildning som vi tillsammans fört är stor.

Klimat och hållbarhet i fokus

Utgångspunkten är att klimatet är vår tids ödesfråga och vi står inför viktiga samhällsförändringar. Vi ska klara av att både klimatanpassa det befintliga samhället och ställa om till ett samhälle som är långsiktigt hållbart ur alla de aspekter som lyfts fram i Agenda 2030. Vi ska skapa attraktiva livsmiljöer och delaktighet för alla innevånare samtidigt som vi stärker Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation och genererar nya arbetstillfällen. Sverige har förutsättningarna för att vara en permanent världsutställning för hållbart samhällsbyggande.

I inspelet ger vi förslag på statliga satsningar som kan accelerera omställningen och samtidigt säkra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Vi lyfter också upp att sektorns aktörer kommer att fortsätta att aktivt driva på för att utveckla framtidens hållbara samhällsbyggande med syfte att skapa attraktiva livsmiljöer. Detta ger konkurrenskraft och möjligheter för Sverige att ha en tätposition globalt.

Förslagen i korthet

För att säkerställa Tätposition Sverige behöver vi förstärkta satsningar inom:

 • Klimatomställning – cirkulär ekonomi och resursanvändning, energieffektivisering, nya material och materialutveckling, analyser och optimering av lösningar för ett fossilfritt byggande, transformering och förvaltning av den redan byggda, nya affärs- och verksamhetsmodeller.
 • Modernt och effektivt byggande – riktade forsknings- och innovationssatsningar som leder till effektivt byggande, industriellt byggande, minskade byggskador och standardisering.
 • Digitalisering – AI och avancerade analysmetoder, standardisering för digitala informationsflöden och datatillgänglighet, affärs- och verksamhetsmodeller och industriella processer.

För att utveckla attraktiva livsmiljöer föreslår vi förstärkta satsningar inom:

 • Strategiska innovationsprogrammen – komplettera de befintliga innovationsprogrammen med ett nytt program inriktat på attraktiva livsmiljöer med social hållbarhet, delaktighet och gestaltning i fokus.
 • Livsmiljöer – tvärsektoriella satsningar kring hur vi kan utforma jämlika och inkluderande samhällen utifrån samtliga hållbarhetsaspekter.
 • Beteenden – utöka tvärvetenskaplig och tvärsektoriell beteendeforskning, följeforskning i kommuner och regioner kring beteende och delaktighet.
 • Resurser och resiliens – utveckla hållbara lösningar och strategier för hållbara städer och samhällen, resiliens, säkerhet, matproduktion, dricksvattenförsörjning, klimatanpassning, mark- och resursanvändning. Satsningar på metoder, processer och affärs- och verksamhetsmodeller, med särskilt fokus på nyttjande av den redan bebyggda miljön.
 • Policy – tvärvetenskapliga satsningar kring styrmedel och regelverk samt hur offentlig upphandling kan driva utveckling.

För att lyckas med att ta Sverige till en tätposition och bygga attraktiva livsmiljöer krävs kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. Vi föreslår förstärkta satsningar på:

 • Doktorandutbildningen – säkerställ denna genom tillräckligt lång finansiering, 4 år.
 • Tvärvetenskapliga satsningar – för att möta de komplexa frågorna i samhällsförändringen.
 • Tvärsektoriella satsningar – på följeforskning i näringsliv och offentlig sektor, kommun- och näringslivsdoktorander.
 • Skapa förutsättningar för rörlighet – genom flexibilitet i utbildningssystemet och utökade möjligheter att gå mellan akademin och näringsliv/offentlig sektor
 • Förenkla ansökningsförfarandet – flerstegsprocesser i utlysningarna, minska administrationen.

För att forskare, näringsliv och offentlig sektor ska kunna agera och skapa nya lösningar och bidra till samhällets kunskapsuppbyggnad krävs förutsättningar i form av:

 • Långsiktighet – utveckla och växla upp lyckade satsningar där näringsliv, akademi, offentliga aktörer har investerat i tid och resurser. Säkerställ tid för genomslag i samhället från gjorda investeringar
 • Test- och demonstration -riktade satsningar till fler demonstrationsmiljöer, testbäddar, living labs och policy labs för att testa, utveckla och verifiera lösningar, underlätta spridning och implementation.
 • Nyttiggörande – myndigheter inom samhällsbyggnad bör få i uppdrag att genom nya insatser stödja implementeringsprojekt, plattformar, beställargrupper och andra initiativ som samlar aktörer med olika roller.
 • Öka forskningsmedel till samhällsbyggnad för ökad effekt både i kunskapsuppbyggnad, konkurrenskraft och hållbart samhällsbyggande. Näringslivet möter idag upp de statliga medlen med samfinansiering och kommer fortsätta med det. Uppväxlingen är i storleksordning en dubblering.