Forskningen och innovationsfrågorna behandlats vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna inspel till dessa propositioner är ett bra sätt att påverka inriktningen på forskningspolitiken. Genom vårt påverkansarbete har satsningarna på forskning och innovation inom samhällsbyggnad flerdubblats under de senaste åren.

"Fördubblade medel både 2012 och 2016"

IQ Samhällsbyggnad fick under sommaren 2019 en inbjudan att inkomma med synpunkter på regeringens forskningspolitik. Den 31 oktober 2019 skickade vi in det inspel från en samlad samhällsbyggnadssektor som IQ Samhällsbyggnad samordnat.

I framtagandet av inspelet har omkring 300 personer aktivt deltagit i en process som har omfattat workshoppar, seminarier, utskottsarbete, enkäter och intervjuer. Aktiva forskare och företrädare från såväl näringsliv som offentlig sektor har tillsammans diskuterat nuvarande och kommande behov av forskning, innovation och hur vi kan möjliggöra att kunskapsfronten kommer hela sektorn till del och till praktisk användning. Värdet av den dialog om forskning, innovation och utbildning som vi tillsammans fört är stor. Och nu kommer vi att fortsätta diskussion i olika former!

Inspelet i korthet

Ta del av några PowerPoint-bilder som kort beskriver huvuddragen i inspelet. Dessa kan också användas av dig som vill presentera sektorns gemensamma inspel i olika sammanhang.

Samlade inspel från sektorn

Inför den forsknings- och innovationsproposition "Forskning och innovation" som kom hösten 2012 samordnade IQ Samhällsbyggnad för första gånget ett gemensamt inspel från samhällsbyggnadssektorn. Resultat blev gynnsamt med en fördubbling av FoI-medel riktade till samhällsbyggnadssektorn.

Även inför den forskningspolitiska proposition som regeringen lämnade hösten 2016 "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" samordnade IQ Samhällsbyggnad ett sektorsgemensamt inspel. Resultatet av inspelet blev gott och propositionen innehöll stora satsningar på både samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämndes som ett viktigt satsningsområde.

IQ Samhällsbyggnad estimerar att det 2020 kommer att satsas minst en miljard kronor på forskning och innovation inom samhällsbyggandet, vilket i princip är en minst fördubbling av medlen. Därtill kommer sektorns samfinansiering.