Forskningen och innovationsfrågorna behandlats vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna inspel till dessa propositioner är ett bra sätt att påverka inriktningen på forskningspolitiken.

Fördubblade medel både 2012 och 2016

Genom vårt påverkansarbete har satsningarna på forskning och innovation inom samhällsbyggnad flerdubblats under de senaste åren. Inför den forsknings- och innovationsproposition "Forskning och innovation" som kom hösten 2012 samordnade IQ Samhällsbyggnad ett gemensamt inspel från samhällsbyggnadssektorn. Resultat blev gynnsamt med en fördubbling av FoI-medel riktade till samhällsbyggnadssektorn.

"Resultat blev en samhällsbyggnadsmiljard"

Även inför den forskningspolitiska proposition som regeringen lämnade hösten 2016 "Kunskap i samverkan –för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" gjorde IQ Samhällsbyggnad ett sektorsgemensamt inspel. Resultatet av inspelet blev gott och propositionen innehöll stora satsningar på både samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämndes som ett viktigt satsningsområde.

IQ Samhällsbyggnad estimerar att det 2020 kommer att satsas minst en miljard kronor på forskning och innovation inom samhällsbyggandet, vilket i princip är en minst fördubbling av medlen. Därtill kommer sektorns samfinansiering.

Sektorns gemensamma inspel

I november 2015 lämnade vi in ett inspel till den forskningspolitiska proposition som levererades av regeringen hösten 2016.

I vårt inspel till den forskningspolitiska propositionen lyfte vi fyra prioriterade punkter:

1. Fortsätt satsningen på FoI för att skapa hållbara samhällen
2. Långsiktighet och relevans
3. Demonstration och testbäddar
4. Forskning och innovation till praktisk nytta