Forskning och innovation är viktiga pusselbitar när vi ska lösa de stora samhällsutmaningarna. Vilka satsningar behövs för att hitta nyskapande lösningar och processer? Vilka regelverk behöver ändras för att det nya ska fungera? Hur skapar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där alla får plats att utvecklas, leva och röra sig?

Statliga satsningar på forskning och innovation är viktiga för att få svar på många av vår tid stora frågor. IQ Samhällsbyggnad är en aktiv part i påverkansarbetet. Vi för fram sektorns behov, insikter och resonemang. Vi påverkar utformningen av statens satsningar, så att de blir så effektiva som möjligt i att ta fram hållbara samhällslösningar, och blir ofta inbjudna att som sektorns representanter delta i diskussioner, expertgrupper och runda-bords-samtal etc. Tillsammans med medlemmar gör vi även uppvaktningar och anordnar seminarier för att belysa angelägna frågor, som till exempel hållbar social bostadspolitik.

Ett gemensam inspel till propositionen om forskning

Forskningen och innovationsfrågorna behandlas vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger. Att lämna inspel till dessa propositioner är ett bra sätt att påverka inriktningen på FoI-frågor. IQ Samhällsbyggnad samordnar sektorsgemensamma inspel till dessa forskningspolitiska propositioner. Hösten 2019 lämnade föreningen ett inspel till den proposition som förväntas komma hösten 2020.

Vi besvarar remisser som rör forskning och innovation

IQ Samhällsbyggnad blir ofta tillfrågad att vara remissinstans för olika utredningar, betänkanden eller andra förslag inom samhällsbyggnadssektorn. Vi besvarar remisser där det finns, eller borde finnas, en tydlig koppling till forskning och innovation, i tät dialog med vår styrelse. Vid särskilt angelägna remisser anordnar vi remisseminarier för att ge våra medlemmar de bästa förutsättningar att besvara remisserna.

Alla remissvar finns samlade på webbplatsen

Almedalsveckan - en viktig arena för påverkan

Under Almedalsveckan varje år finns IQ Samhällsbyggnad på plats i Visby för att nätverka, debattera och diskutera viktiga frågor kring bland annat forskning, innovation, utveckling, digitalisering och kompetensbrist inom samhällsbyggandet. Ofta anordnar vi seminarier, i egen regi eller tillsammans med medlemmar och/eller samarbetspartner.