Under arbetet med inspelet till den forskningspolitiska propositionen utkristalliserade sig tre viktiga områden att fokusera på; Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. Dessa tre områden är även en utgångspunkt för IQ Samhällsbyggnads verksamhet. För att ytterligare förstärka medlemsnyttan och medlemsengagemanget kompletterar vi existerande utskott och nätverk med mer tidsbegränsade "arenor" inom områden/frågeställningar där det behövs flera aktörer för att lösa utmaningarna.

Vi börjar med att starta en arena inom Tätposition Sverige kring Modernt och effektivt byggande kopplat till ledarskap, under försommaren. Nästa steg blir en Arena kring Attraktiva livsmiljöer. Om intresse finns kan det bli aktuellt med en ytterligare arena inom området som fokuserar på robusthet och resilens. I planen finns även en arena med temat kunskapsuppbyggnad.

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för att delta samt föreslå teman för andra angelägna arenor.

Intresseanmälan

Ange namn på organisation eller företag

Skriv in ditt förslag på andra angelägna frågor som vi kan arbeta tillsammans med i arenaformatet.
Jag tycker att följande frågeställningar är viktiga att belysa inom ramen för arenorna:
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.