Börjar:
Slutar:
Plats:
Clarion Hotel Malmö Live
Ort:
Malmö

Temat är markens lämplighet och hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Med markens lämplighet avses här geotekniska egenskaper, risker för ras och skred, översvämningsrisker, markföroreningar, och ekosystemtjänster. Ett stort exploateringstryck i urbana miljöer och i kustnära områden ställer stora krav. Den fysiska planeringen har avgörande betydelse för hur robust och flexibelt samhället är att möta de konsekvenser som ett föränderligt klimat för med sig. Detta gör frågan högaktuell för kommuner, länsstyrelser, myndigheter och byggbransch.

Konferensens målsättning är att erbjuda ett forum för dialog, sprida kunskap om markens lämplighet för byggande ur flera perspektiv, och den hänsyn som olika markförhållanden kräver i ett föränderligt klimat. Konferensen riktar sig till kommuner, länsstyrelser, konsulter och entreprenörer inom byggbranschen.

Läs mer på SGIs webbplats

Uppdaterad den