I samband med ett seminarium den 22 augusti 2018 presenterades IQ Samhällsbyggnads nya utskott!

Ledamöterna tillsätts av IQ Samhällsbyggnads styrelse utifrån kompetensprofil och föreningens behov. En ledamot sitter i utskottet på ett personligt uppdrag men som representant för sin delsektor. Sammansättningen på utskotten ska spegla medlemssammansättningen i föreningen och mångfald bland ledamöterna prioriteras.

Bakgrund

IQ Samhällsbyggnads utskott är viktiga arenor för att främja skapande och nyttiggörande av hållbara lösningar för samhällsbyggnadssektorn. Det övergripande målet är att bidra till föreningens vision.

Vision: IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande

Utskottens syfte är att:

  1. Stärka sektorns påverkansförmåga genom att föreslå hur forsknings- och utvecklingsmedel ska kanaliseras och användas
  2. Stärka sektorns utvecklingsförmåga och mottagarkapacitet genom att fånga upp och sprida vidare erfarenheter från goda exempel och innovativa lösningar
  3. Stärka sektorns nätverksutbyte genom dialog, kunskapsdelning och gemensamt lärande

Utskotten utses av och arbetar på uppdrag av IQ Samhällsbyggnads styrelse. De bidrar till ökat medlemsinflytande och breddad medlemsdialog i föreningen. Utskotten ska bidra till att skapa överblick i strategiskt viktiga frågor som berör stora delar av sektorn samt tydliggöra gränsytor, jämförelser eller benchmarking mot andra. De ska också ta vara på resultat och nyttor från de program där IQ Samhällsbyggnad samordnar eller deltar.