"Inom arenorna samarbetar personer på IQ Samhällsbyggnads medlemsorganisationer för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar."

Tre arenor för samverkan och utveckling

Mer om arenorna

Om du vill veta mer om innehåll och bakgrund till de tre arenorna finns fördjupad information i det inspel från sektorn som IQ Samhällsbyggnad samordnade inför regeringens forsknings- och innovationsproposition.

Tätposition Sverige handlar om att Sverige ska ta en ledande roll internationellt i klimatomställningen. Vi behöver göra stora och komplexa tekniksprång för att nå högt
ställda målsättningar. Vi behöver forskning och innovation för att kunna vara drivande i
utveckling och genomförande för klimatanpassning och resiliens. Frågor som rör klimatomställning, modernt och effektivt byggande och digitalisering är exempel på frågor som hanteras inom arenan.

Attraktiva livsmiljöer fokuserar på en god livsmiljö som ger människor förutsättningar att känna trygghet i sin miljö och bidrar även till att skapa möjligheter och vilja till delaktighet i samhällets olika delar. Inom arenan hanteras till exempel frågor om gestaltning och delaktighet, beteenden, resurser och resilens.

Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande handlar om att en förutsättning för att lyckas med att ta Sverige till en tätposition och bygga attraktiva livsmiljöer är kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. Allas kompetenser behöver tas till vara. Arenan hanterar bland annat frågor om vilka satsningar som behövs för att säkra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden, hur man kan arbeta med kunskapsuppbyggnad tvärsektoriellt och aktörsövergripande.

Engagera dig i arbetsgrupper inom arenorna

IQ Samhällsbyggnad koordinerar de tre arenorna. Inom varje arena finns tillfälliga arbetsgrupper som leds av en eller flera medlemmar. Arbetsgrupperna väljer ut en specifik fråga att ta sig an kopplat till arenan, liksom ett passande arbetssätt. Det kan till exempel handla om att skriva en rapport, ta fram underlag till en remiss eller anordna ett seminarium för att få saker att hända.

Du som arbetar på ett medlemsföretag är varmt välkommen att delta i en av arbetsgrupperna inom arenorna eller initiera en arbetsgrupp inom ett område där vi tillsammans behöver hitta lösningar. Genom att delta i en arbetsgrupp får du möjligt att arbeta med viktiga utvecklingsfrågor och samtidigt utöka ditt nätverk.

Inom arenan Tätposition Sverige har till exempel en arbetsgrupp kring ledarskap bidragit till Yrkeshögskolans omvärldsanalys. Arbetsgruppen har genom workshoppar och diskussioner tillsammans identifierat viktiga aspekter av ledarskap som är av central betydelse för utveckling av samhällsbyggnadssektorn.

Kunskap och resultat från arenorna kommuniceras kontinuerligt. Resultaten kan till exempel handla om webbinarier, rundabordssamtal, workshoppar eller underlag till styrelsen, remissvar eller idéer till IQ Samhällsbyggnads utskott. Deltagarna kan också skriva artiklar till IQ Samhällsbyggnads blogg på hallbarstad.se eller bjuda in aktörer utanför samhällsbyggnadssektorn till samverkan. Arenorna samarbetar med och kompletterar IQ Samhällsbyggnads tre utskott som är permanenta, långsiktiga och med fasta ledamöter.

Hör av dig till oss på info@iqs.se om du vill vara med i arbetet inom någon av arenorna!