Under arbetet med inspelet till den forskningspolitiska propositionen utkristalliserade sig tre viktiga områden att fokusera på; Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande. Dessa tre områden är även en utgångspunkt för IQ Samhällsbyggnads verksamhet. För att ytterligare förstärka medlemsnyttan och medlemsengagemanget kompletterar vi existerande utskott och nätverk med mer tidsbegränsade "arenor" inom områden/frågeställningar där det behövs flera aktörer för att lösa utmaningarna.

Vi börjar med att starta Arenan Tätposition Sverige med en temagrupp kring Modernt och effektivt byggande kopplat till ledarskap och byggskador. Nästa steg blir en Arena kring Attraktiva livsmiljöer.

Vad är en arena?
– En arena är en plattform som IQ Samhällsbyggnad erbjuder, där intresserade personer från medlemsorganisationer kan arbeta tillsammans på ett agilt och medskapande sätt. Vi börjar i den lilla skalan med en arbetsgrupp i Teams för varje arena och ett webbinarium där vi diskuterar vilka som är utmaningarna inom arenans område. De olika arenorna kommer säkert att fortsätta sitt arbete på olika sätt beroende på vilka utmaningar de väljer att fokusera på.

Vad ska arenorna åstadkomma?
– Det är deltagarna i arenan som samskapar genom att driva frågor, utveckla och fördjupa kunskap. Inte minst är det en viktig uppgift att sprida kunskap och resultat från arenan kontinuerligt. Den kan till exempel handla om att ordna webbinarier, rundabordssamtal, workshoppar eller ta fram underlag till exempel till styrelsen, remissvar eller utskott. Men det kan också handla om att omvärldsbevaka, skriva artiklar till webben eller bjuda in aktörer utanför sektorn till samverkan. Arenorna kompletterar våra tre utskott som är permanenta, långsiktiga och med fasta ledamöter. Utskotten kommer ha möjlighet att ta stöd av arenorna för att arbeta med någon specifik fråga eller område.