Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet.

Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. Samtidigt blir konkurrensen från omvärlden allt hårdare, särskilt från tillväxtekonomierna i Asien som allt mer börjar konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara låga löner.

Svensk industris fyra utmaningar

Digitalisering. Just nu pågår en snabb strukturomvandling där inbäddade och uppkopplade fabriker och produkter revolutionerar industrin. Men många svenska industriföretag hänger inte med och riskerar därför att konkurreras ut i onödan.

Hållbarhet. Delar av den svenska industrin är inte tillräckligt resurseffektiv. Hållbar produktion och hållbara produkter kan vara en svensk styrka även framöver, men svensk industri bör flytta fram sina positioner ytterligare.

Kompetens. Svensk industri får allt svårare att rekrytera den kompetens som behövs för att konkurrera på världsmarknaden. Var femte rekrytering misslyckas helt. Utbildningars kvalitet och relevans är ofta för låg och omställningen från gamla till nya jobb behöver underlättas.

Innovationskraft. Svenska forsknings- och innovationsmiljöer möter hård konkurrens. I motsats till de flesta jämförbara konkurrenter har företagens FoU-investeringar som andel av BNP sjunkit kraftigt i Sverige.

Arbetet med genomförandet av strategin kommer att ske inom de fyra fokusområden som regering­en identifierat som avgörande för industrins omställningskraft. De valda fokusområdena bedöms ha störst potential att säkerställa att svensk industri stärker sin kon­kurrenskraft i den strukturom­vandling som digitaliseringen och omställningen mot en mer håll­bar produktion medför. Små och medelstora företag är avgörande för en konkurrenskraftig industri och kommer därför att få särskilt fokus i handlingsplanen. Strate­gin är regeringens, men industrins medverkan är avgörande för genomförandet.

Fyra fokusområden

Industri 4.0
Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utveck­lingen och i att utnyttja digitalise­ringens möjligheter.

Hållbar produktion
Ökad resurseffektivitet, miljöhän­syn och en mer hållbar produk­tion ska bidra till industrins vär­deskapande, jobbskapande och konkurrenskraft i hela landet.

Kunskapslyft industri
Kompetensförsörjningssystemet på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

Testbädd Sverige
Sverige ska vara ledande i forsk­ning inom områden som bidrar till att stärka den industriella pro­duktionen i Sverige.

– Industrin är en ovärderlig tillgång för Sverige. Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras allt oftare om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg, i ett pressmeddelande.

Läs mer om strategin

Källa: www.regeringen.se

Uppdaterad den