Sverige och världen står inför ett antal stora samhällsutmaningar. Miljö- och klimatförändringarna, hållbart samhällsbyggande och hälsoutmaningen är några exempel. För att möta dessa utmaningar behövs forskningsbaserad kunskap. Regeringens ambition är att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken prioriterar samhällsutmaningar som är relevanta för vår tid och vårt samhälle. Forskning kring klimat, hälsa och livsvetenskap, migration, digitalisering och ett hållbart samhällsbyggande kommer därför att få ökade resurser.

- Nu ser vi resultatet av det arbete som IQ Samhällsbyggnad har gjort med att först ta fram ett sektorsgemensamt inspel och sedan förankra det, säger Mari Broman, styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad. Regeringen har lyssnat på oss och satsar mer forskningsmedel på hållbart samhällsbyggande och digitalisering.

- För dig som medlem kommer det i förlängningen innebära att att det finns mer FoI-medel att söka, fler FoI-projekt att engagera sig i och mer kunskap som kan utveckla både samhället och den egna verksamheten. Jag är övertygad om att en av framgångsfaktorerna är att sektorn har stått enade och kommunicerat samma budskap. IQ Samhällsbyggnad är en nu en etablerad spelare och en röst att lyssna på.

Tabellen sammanfattar forskningssatsningarna. Summorna anger anslagsökningen för angivet år i förhållande till 2016-års anslagsnivå. Medel för dessa forskningssatsningar fördelas till Vetenskapsrådet (VR), Rymdstyrelsen, Formas och Forte.

Klimatforskning förstärks. Det föreslås att forskningsrådet FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) anslag för klimatforskning ökar successivt fr.o.m. 2017 upp till 130 miljoner kronor fr.o.m. 2019. För att tillvarata redan existerande forskning för att nå miljömålen- inrättas under 2018 en analysfunktion för miljöarbete. Forskningsrådet FORMAS ges ytterligare 15 miljoner kronor per år från 2018 i detta syfte. En satsning görs också på ett nationellt program för forskning om hållbart samhällsbyggande. Anslaget till FORMAS ökar för detta ändamål med 50 miljoner kronor från och med 2108 och med 75 miljoner kronor per år från och med 2019.

Läs mer om satsningen på regeringens webbplats

Uppdaterad den