Inom Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nu får elva projekt finansiering med sammanlagt 100 miljoner kronor i steg två och tre i programmet.

- Det behövs innovation för att vi ska kunna möta viktiga samhällsutmaningar. Vi ser också möjligheter att projekten kan utveckla konkurrenskraftiga lösningar som efterfrågas globalt och som i framtiden kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Projekten drivs i samverkan mellan flera aktörer, där finansieringen från Vinnova utgör mellan 25 och 50 procent av den totala budgeten. Projekten ska möta någon av de fyra samhällsutmaningar som programmet bygger på och satsningen är ett led i Vinnovas arbete med regeringens strategiska samverkansprogram.

Inom Hållbara attraktiva städer får fem projekt finansiering:

DECODE - Community Design for Conflicting Desires (steg 3)
En stor samhällsutmaning, inte minst i den nuvarande bostadssituationen, är att säkerställa att stadsbyggnadsprocesser är inkluderande och effektiva. Projektet utvecklar processer kring stadsutveckling med tillhörande tjänster och verktyg och utgår från varje projekts lokala förutsättningar.
13 parter: kommuner, akademi, myndigheter, arkitekt- och utvecklingsbolag, och ideell förening
Projektledare: Björn Hellström, KTH
Bidrag från Vinnova: 17,5 miljoner.

Digitala och fysiska lekmiljöer (steg 3)
Projektets utgångspunkt är att leken, ett av barnens viktigaste verktyg för att hantera sin omvärld, kan utvecklas för att öka välbefinnande och fysisk hälsa för barn och ungdomar, en utmaning som förstärks av att städer i allt mindre grad är tillgängliga för barn. Konstellationen ska göra barn och ungas fysiska utomhusmiljöer mer tillgängliga och engagerande genom att nyttja IT och spel samt utveckla nya riktlinjer för de aktörer som berörs.
9 parter: kommun, akademi, barn och ungdomar, teknikleverantör, byggbolag, landskapsarkitektur och lekredskapstillverkare
Projektledare: Eva-Lotta Sallnäs Pysander, KTH
Bidrag från Vinnova: 3,7 miljoner.

Stadsbruk (steg 3)
Stadsbruk är ett nytt sätt att använda odling för att skapa en hållbar, attraktiv stad. Projektet tar sig an flera samhällsutmaningar som att skapa stadsytor som höjer livskvaliteten samt skapandet av nya arbetstillfällen. Projektet utvecklar och sprider vägar till försörjning, särskilt för människor i utanförskap, och förser staden med närodlad mat.
8 parter: Intresseorganisation, sociala entreprenörer, arkitektbolag, fastighets- miljö- och gatukontor, akademi och kommuner
Projektledare: Lena Friblick, Xenofilia
Bidrag från Vinnova: 6,5 miljoner.

Tech Farm: Framtidens yteffektiva boende (steg 2)
Trots bostadsbrist byggs bostäder på ett traditionellt sätt där ytor inte nyttjas så effektivt som de skulle kunna och kommuner har svårt att ställa om byggandet mot nya boendelösningar. Konstellationen ska via konkreta piloter utveckla innovationer för trivsamma, yteffektiva och smarta urbana bostäder.
16 parter: kommuner, sociala entreprenörer, akademi, fastighets- och arkitektbolag, byggbolag och inkubator
Projektledare: Lisa Renander, Reinvent
Bidrag från Vinnova: 9 miljoner

Får jag lov? (steg 2)
Samhället behöver effektivisera och öka takten för bygglov och byggande samtidigt som det ska vara enkelt och transparent för den enskilde medborgaren eller företaget att förstå och följa processen. Projektet ska utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande.
25 parter: kommuner, myndigheter, bolag (konsult, bygg, IT) och akademi
Projektledare: Maria Rydqvist, Boverket
Bidrag från Vinnova: 9,9 miljoner

Uppdaterad den