Det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till ett klimatsmart, attraktivt samhälle med människa och miljö i centrum. Förslagen är en del av ministrarnas gemensamma arbete för utveckla politiken inom arkitektur, form och design, bostadsbyggande, miljö och stadsutveckling.

De sju förslagen för hållbar stadsutveckling, förbättrad boendemiljö och minskad miljöbelastning:

1. Inrätta en riksarkitekt

2. Satsa på städernas grönska

3. Underlätta för serietillverkade hus

4. Förstärk stadsmiljöavtalen

5. Ändra byggreglerna så att klimat- och miljöpåverkan minskar

6. Mål för ökad trähusproduktion

7. Mål för minskad biltrafik i städerna

Uppdaterad den