IQ Samhällsbyggnad är företrädare för ett brett forsknings- och innovationsperspektiv inom den svenska samhällsbyggnadssektorn. Det gör att vi ofta får förfrågningar om att besvara remisser av olika slag. Under senhösten har vi besvarat två stycken remisser.

Den ena avsåg Lantmäteriets rapport "Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor" och Boverkets rapport "Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt". I vårt svar tillstyrkte vi förslagen i såväl Lantmäteriets som Boverkets rapport. Vi ser positivt på förslagen i de två rapporterna som syftar till att tydliggöra ansvaret för föreskrifter och regleringar inom området. På så sätt kan enhetliga och gemensamma definitioner, standarder och gränssnitt utvecklas. En gemensam och tydlig grund främjar innovation och utveckling i syfte att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. Vi poängterade dock vikten av att se den digitala planprocessen i ett större perspektiv, som en del i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Den andra remissen avsåg Trafikverkets "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029". I vårt svar fokuserade vi på forsknings- och innovationsfrågor (FoI). Vi välkomnade att Trafikverket lyfter behovet av forskning och innovation och noterar med glädje att förslaget till plan utgår från en höjd anslagsnivå för FoI. Vi håller med om de förslag och prioriteringar om FoI som Trafikverket beskriver i sin plan, men efterlyste en tydligare koppling till FN:s Globala mål för ett hållbart samhälle. Vi efterfrågade också det internationella perspektivet på hur Trafikverket ska mobilisera inom FoI.

Uppdaterad den