En avgående och en tillträdande ordförande - Ingolf Schädler och Inger Gustafsson

- Jag tror verkligen på betydelsen av FoI-samverkan mellan europeiska medlemsstater för att möta de stora samhällsutmaningarna, där städerna ingår, säger Inger Gustafsson, som tar sig an ordförandeskapet med tillförsikt och allvar.

Vinnova har identifierat systemomställning i städer som ett prioriterat område. Även Formas och Energimyndigheten medverkar i samarbetet och Inger ser det därför som naturligt att Sverige tar ett större ansvar i JPI Urban Europe.

Mer om JPI Urban Europe

Målet för JPI Urban Europe är att skapa kapacitet för en hållbar omställning av städer och urbana områden, genom gränsöverskridande samordning kring forskning och innovation för stadsutveckling. JPI Urban Europe har för närvarande 14 medlemmar.

Inger har varit med i programmets styrelse från första början och konstaterar att Urban Europe har vuxit i betydelse, från ett udda initiativ till en kunskapsnod med inflytande i viktiga europeiska policysammanhang och finansiär av forskning som bidrar med evidensbaserade underlag.

- Jag blir inspirerad av att JPI Urban Europe spelar en viktig och tydlig roll för implementeringen av EU:s Urbana agenda och UN Habitats New Urban Agenda och de globala hållbarhetsmålen, säger Inger.

Ny forsknings- och innovationsagenda i fokus

Under nästa år ligger mycket fokus på att ta fram en ny forsknings- och innovationsagenda för programmet för år 2019 och framåt. JPI Urban Europe erbjuder en experimentell zon och vill lägga grunden för ett nytt sätt att samarbeta mellan forskare, praktiker och politiker. De projekt som JPI Urban Europe finansierar ska bidra till transformation, det vill säga omställning, av Europas städer i en mer hållbar riktning och till att stärka centrala aktörernas kapacitet att driva på denna utveckling. I detta sammanhang behövs ny teknik men också bättre beslutsprocesser inte minst avseende medborgarinflytande. Agenda 2030 är en central referens – JPI Urban Europe ska bidra med kunskap som underlättar implementeringen av den globala agendan.

- I dialogprocessen inför programmets nya strategiska forsknings- och innovationsagenda kommer vi att lägga stor kraft vid att bjuda in representanter för dem som har nytta av kunskapen och som behöver vara med och genomföra experiment tillsammans med forskare i städer.

Inger ser fortsatt stora möjligheter att knyta svenska intressenter till JPI Urban Europe och den förestående dialogprocessen.

- I Sverige har vi ett moget tänk när det gäller utmaningsdriven innovation och innovation i offentlig sektor. Vi ligger vidare i framkant när det gäller den sociala dimensionen, att sätta medborgarna i centrum och att samarbeta med civilsamhället. Inte minst därför är JPI Urban Europe en bra plattform för svenska forskare och innovatörer att nå ut och bidra i ett internationellt sammanhang, avslutar hon.

Är du intresserad av att veta mer om och delta i dialogprocessen under 2018 kan du höra av dig till Katarina Schylberg, programansvarig på IQ Samhällsbyggnad, katarina.schylberg@iqs.se

Uppdaterad den