I skriften har projektledarna för de sex Innovationsplattformar i städer som Vinnova finansierar samlat sina erfarenheter om bland annat vilka nya logiker som tar form och utmanar det rådande systemet, om ledarskapets roll i utvecklingen och om systemutmaningar som städerna inte själva kan rå på.

Insikter från arbetet är att gränsöverskridande och utforskande arbetssätt ofta är den enda möjliga vägen att lösa riktigt komplexa utmaningar och den röda tråden i innovationsplattformarnas arbete är hur nya arbetssätt på bästa sätt kan understödjas av nya sätt att leda och organisera innovation samt hur de kan följas upp och värdesättas.

Ta del av rapporten här

Om Innovationsplattformarna

Innovationsplattformarna finns i Malmö, Lund, Borås, Göteborg, Stockholm och Kiruna och arbetar tillsammans för att stärka de enskilda plattformarnas innovationsarbete. Det handlar delvis om att lära inom och mellan plattformarna men också om att bygga lärande mellan lokala, regionala och nationella organisationer och beslutsnivåer i samhället.

Målet är att effektivt sprida erfarenheter, lärdomar och lösningar som kan undanröja hinder och bygga kapacitet och strukturer för innovationsledning för en hållbar utveckling av städer. Projektet ska också bidra till utvecklingen av en ny forskningsdisciplin kring städer och innovation.

Arbetet med nationell samverkan koordineras och processleds på uppdrag av de sex innovationsplattformarna av RISE under 2016-2018.

Uppdaterad den