Nytt nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
  • det offentliga agerar förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

I propositionen skriver regeringen att samverkan mellan berörda myndigheter på arkitektur-, form- och designområdet bör stärkas i syfte att stimulera utvecklingen av hållbara gestaltade livsmiljöer genom bland annat metodutveckling och spridning av goda exempel.

Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) har i uppgift att följa upp politikens genomslag på arkitektur, form- och designområdet. Det inbegriper att följa upp de mål som riksdagen fastställer för arkitektur,
form och design.

Boverket ges ett förstärkt nationellt samordningsansvar för arkitekturfrågor. I ansvaret bör ingå att bevaka
utvecklingen inom arkitekturområdet. En viktig del i detta är att följa hur målet för arkitektur, form och design uppfylls, och att därmed bistå ArkDes i dess uppföljningsansvar.

Läs hela propositionen

Uppdaterad den