− Städer, oavsett storlek, behöver vara en väsentlig del i att skapa lösningar på vår tids stora utmaningar. Med strategin för Levande städer lägger regeringen grunden för den nationella stadsutvecklingspolitiken, säger miljöminister Karolina Skog.

Nytt mål och mer resurser för mer gång, cykel och kollektivtrafik

En central del i stadsutvecklingen är trafikplaneringen. Regeringen sätter som mål att 25 procent av alla persontransporter ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025.

− Städernas närhet gör att fler har möjlighet att välja gång, cykel och kollektivtrafik istället för bil. Många lösningar finns lokalt och regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer, säger Karolina Skog.

Genom att Stadsmiljöavtalen förlängs till 2029 och beräknas omfatta en miljard kronor per år ökar möjligheterna för kommuner att genomföra mer omfattande insatser för ökad cykling och kollektivtrafik. Regeringen avser framöver att utvidga stadsmiljöavtalen så att de även inkluderar insatser för hållbara godstransportlösningar i stadsmiljö. Detta omfattar klimat- och miljöpåverkande insatser som samlastning, samordnad citylogistik och gods på cykel.

Två nya mål för grönska i städer

Regeringen sätter också nya mål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Det första etappmålet säger att kommunerna senast 2020 ska ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Boverket får i uppdrag att ta fram metoden.

Det andra etappmålet handlar om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer och innebär att en majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

För att bygga ett klimatsäkert och hållbart samhälle behöver klimatpåverkan minska och energieffektiviteten öka. Val av material ska göras med hänsyn till människors hälsa och miljön. Regeringen har därför inrättat ett nytt stöd för hållbart och innovativt byggande.

Samverkan mellan det nationella och det lokala

Många av regeringens satsningar handlar om att stötta kommunerna i omställningsarbetet för en mer hållbar stadsutveckling.

− Konkurrensen om mark i städerna är stor och vi vill därför vara tydliga med att människor och grönska ska prioriteras. Vår utgångspunkt är att den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan förbättra folkhälsan. Det har samhället mycket att vinna på, säger miljöminister Karolina Skog.

Ladda ned och läs strategin

Källa: Pressmeddelande från regeringskansliet

Uppdaterad den