– Utgångspunkten för våra diskussioner har varit att kommunerna står inför stora och många utmaningar och är involverade i många projekt av olika slag. Några återkommande utmaningar är till exempel digitalisering, snabbt och effektivt bostadsbyggande, social hållbarhet, medborgardialoger, mobilitet, klimat, konsumtion, säger Katarina Schylberg på IQ Samhällsbyggnad som är ansvarig för kommunnätverket.

Nätverket har haft webbaserade möten var sjätte vecka. Varje möte har ett tema, ofta med någon inbjuden gäst. Stort fokus ligger också på att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter av innovationsarbetet i sin hemkommun.

– Utifrån diskussionerna inom nätverket har vi identifierat några återkommande teman som vi kommer fortsätta att diskutera. En utmaning som lyfts fram är svårigheten att hålla kolla på utlysningar och att prioritera var man ska engagera sig, berättar Katarina.

Kring den utmaningen har nätverket diskuterat behovet av en ökad samordning, dels mellan kommunerna för att få till utlysningar som adresserar kommunernas utmaningar, dels mellan forskningsfinansiärerna. I stället för många små utlysningar vill nätverket hellre se större utlysningar och en större kontinuitet med återkommande teman.

Fakta om nätverket

I nätverket ingår Stockholm, Umeå, Västerås, Trollhättan, Uppsala, Skellefteå och Kommunförbundet Skåne. Projekt som presenterats under nätverksträffarna: • Stockholms innovationsstrategi och strategi för smart och uppkopplad stad. • Uppsala: Rosendal – stadsutveckling i framkant • Skellefteå: Samarbete och innovativt tänk ger Skellefteås medborgare/kunder mervärde för pengarna. Innovationsupphandling. • Trollhättan: En innovativ stad med plats för framtiden • Umeå: Innovation i utveckling av den hållbara staden • Västerås: Projekt Mälarstaden – FoU-strategi för en stadsdel

Innovationsdrivande kommuner

Kommunernas förutsättningar och utmaningar i att vara innovationsdrivande är ett annat genomgående tema på nätverkets träffar och där deltagarna delat med sig av erfarenheter från sin vardag.

– En generell lärdom är att det finns många utmaningar i att driva innovationsarbete i en kommun. Varken kommunens organisation, regelverken eller finansieringssystemet är anpassade för att stimulera innovation. Därför krävs det kreativa lösningar, starkt ledarskap och framför allt mod. Uthållighet i arbetet är också viktigt, säger Katarina.

Innovationsprojekt stöter på hinder av olika slag och av olika dignitet. Hinder som måste hanteras på olika nivåer – mindre utmaningar hanteras genom ett tydligt ledarskap, policykonflikter på kommunal nivå behöver föras upp i fullmäktige och vissa andra policykonflikter kan behöva hanteras nationell på departementsnivå.

Att bedriva innovationsarbete innebär att man ibland kommer att misslyckas, vilket kan vara svårt i en kommun. Mindre lyckade innovationsprojekt eller innovationsupphandlingar kan ge negativ medial uppmärksamhet och därmed sätta press på osäkra politiker. Erfarenheten från nätverket är att tänka smart från början, var klar över vilka förutsättningar för att ta förluster som finns och börja i mindre skala och skala sedan upp.

Lokal, nationell och europeiska samverkan

Uppsala kommun har delat med sig av ett arbetssätt för att stärka lokal samverkan och implementering, bland annat genom att tillsätta en styrgrupp för samordning över förvaltningsgränser och föra frågor uppåt i strukturen. Skellefteå har lyft hur kommunens engagemang i nationella initiativ gett inspiration och argument för att testa nya saker.

Umeås medverkan i tävlingen om att bli Europas miljöhuvudstad och WWF:s City Challenge har varit till stor nytta på flera sätt: tillgång till ett nätverk med samtliga finalister, sakkunskap utifrån bedömningar och genomlysningar av kommunens miljö- och klimatarbete som har gett stöd för kommunala prioriteringar och visat på brister men även styrkeområden. De europeiska sammanhangen har också varit ett sätt att engagera universitet och näringslivet i miljöarbetet.

Septemberseminarium med goda exempel

Nätverket kommer att ägna vårens och sommarens träffar till fortsatt summering och syntetisering av erfarenheter och lärdomar. Dialogen med forskningsfinansiärerna fortsätter också.

– Vi bjuder in till ett öppet seminarium den 25 september där nätverket kommer att dela med sig av erfarenheter och goda exempel av att arbeta med forskning och innovation, berättar Katarina. I samband med seminariet kommer nätverket att ha sin första fysiska träff.

– Som en ”spin-off” av nätverket tar IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Västerås kommun fram en FoI-strategi för ett utvecklingsprojekt i Västerås. Tanken är att strategin ska fungera som gott exempel och inspiration för andra kommuner, avslutar Katarina.

Uppdaterad den