Vinnova har breddat årets utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” till att även omfatta området hållbara städer. Inom det området ligger tonvikten på projekt som utifrån principen om universell utformning främjar allas tillgång till stadens kvaliteter, möjligheter och tjänster.

Vinnova finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som på ett innovativt sätt bidrar till att lösa stora samhällsutmaningar. Projekten ska leda till utveckling av ny kunskap och kvantifierbar nytta.

Utlysningen öppnar den 11 juni och stänger den 2 oktober. Utlysningens totala budget är 70 miljoner kronor.

Vad kan man söka för?

Projekten ska:
• ta fram ny kunskap som utvecklar eller öppnar upp områden, bidrar till nya lösningar, till ökad resurseffektivitet och betydande samhällsnytta
• utveckla styrmedel, policyer och beteendeförändringar som bidrar till stor miljö- och/eller transportnytta
• bidra till att nya tjänster, produkter och processer nyttiggörs

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation.

Läs mer om utlysningen

Uppdaterad den