Programmet ska besvara frågor som:

• Hur kan man avgöra vad som är rätt nivå på underhållet för vägar, cykelbanor och VA? • Hur ska vi utnyttja alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder? • Hur kan man använda all data och göra rätt prioriteringar? • Vilka framgångsfaktorer och processer fungerar i organisationer med system och storlek som i Sverige? • Hur mycket vatten kan man spara med smarta nät? • Hur får vi med hela det långa livscykel perspektivet när vi gör avvägningar kring nya investeringar? • Hur mycket ska vi jaga vatten som läcker in i avloppsledningarna? • Hur kan man handla upp en underhållsfunktion istället för en underhållsåtgärd?

Effektivt och smart underhåll

Inriktningen på programmet är tillståndsbedömningar, prognoser och kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför.

Tillsammans för en infrastruktur för framtiden

Bakom programmet står ett starkt konsortium med forskare från institut och högskolor, men speciellt viktigt för programmet är delaktigheten från kommunerna. IQ Samhällsbyggnad är en del av det konsortium som står bakom forskningsprogrammet. Det var också IQ Samhällsbyggnad som genomförde den förstudie om behovet av forskning om underhåll av infrastruktur som var underlaget till forskningsprogrammet. Programmet leds av RISE.

Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning.

Halvera kompetensbristen

Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen. Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webbaserade utbildningsdelar samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området underhåll mer attraktivt.

Uppdaterad den