Klara jobbar framförallt med forskningsprogrammet JPI Urban Europe som just nu jobbar med att ta fram en uppdaterad forsknings- och innovationsagenda, vad innebär denna agenda?
JPI Urban Europes arbete baseras på forskningsagendan Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) som lanserades 2015 och fungerar som en internationell strategi för kapacitetsökning inom hållbar urban omställning.

Vad skiljer den nya agendan från tidigare versionen?
– Då SRIA 2.0 är en uppdatering av den tidigare versionen återkommer flera tematiska prioriteringar, alltifrån urbana offentliga platser, till infrastruktur och styrning, men den nya versionen antar ett dilemma-drivet perspektiv. Sedan 2015 har flera internationella policys tillkommit, inte minst Agenda 2030. För att SRIA:n ska fortsätta vara relevant krävs en uppdatering, och när det arbetet påbörjades uppstod nya typer av frågeställningar, som ledde oss till att formulera nya dilemman.

Vad är egentligen ett dilemma?
Vi ser dilemman, i sin enkla definition, som situationer där man måste välja mellan flera alternativ som verkar lika önskvärda eller icke-önskvärda. Hållbar stadsutveckling innebär inte sällan att vissa mål och prioriteringar sker parallellt eller strider mot varandra, och beslut behöver fattas även när situationer är ovissa. Behovet av att kompromissa återkommer ständigt.

Vad förväntas den uppdaterade SRIAn bidra till?
– Att aktualisera agendan och introducera ett dilemma-drivet perspektiv kan bidra till att underlätta för beslutsfattare, innovatörer och forskningsaktörer att främja den innovation som faktiskt accelererar omställningen mot hållbara och livskraftiga städer, samt smörja det system som behövs för att lyckas uppnå målen i Agenda 2030.

Arbetet med den nya SRIA:n pågår nu och vi håller er uppdaterade om hur arbetet fortgår.

Här kan du redan nu läs mer om SRIA2.0.

Uppdaterad den