- Den som investerar i en bostad ska enkelt kunna ta reda på vilken klimatpåverkan byggprocessen har haft. Klimatdeklarationer är ett tydligt sätt att ge enskilda köpare, offentliga upphandlare och andra aktörer mer information samtidigt som det gynnar de i byggbranschen som satsar på hållbara lösningar, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Regeringens förslag till budgetproposition för 2020 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Om klimatdeklarationer

Bygg- och fastighetssektorn står, enligt Boverket, för cirka en femtedel av de nationella utsläppen av växthusgaser och regeringen genomför därför långsiktiga satsningar för att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i allt som byggs.

Klimatdeklarationen är ett led i styrningen mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Syftet med att införa krav på redovisning av klimatdeklaration är att främja omställningen mot ett hållbart byggande med minskad klimatpåverkan. För att minska tröskeln för införandet av kravet och ge rätt förutsättningar för berörda aktörer att uppfylla detta, behöver vissa åtgärder vidtas. Bland annat behöver en nationell databas med klimatdata utvecklas och åtgärder vidtas för att främja ett utvecklat kravställande utifrån ett livscykelperspektiv.

I juni gav regeringen Boverket i uppdrag att inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av krav på klimatdeklaration.

Boverket ska ta fram en tydlig plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen. Planen syftar till att ge branschen långsiktiga spelregler och planeringsförutsättningar för att ställa om till ett hållbart byggande. Klimatdeklarationen ska på sikt kunna användas till att ställa minimikrav utifrån ett livscykelperspektiv.

Uppdaterad den