Det finns stora utmaningar på bostadsmarknaden i Sverige. Många människor har i dag svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och att anpassa sin boendesituation efter ändrade livsförhållanden. Det är både ett problem för den enskilda och för samhället i stort.
Den nuvarande uppgiftsfördelningen har sin grund i hur bostadspolitiken formades på 1940-talet. Regeringens utredare ska analysera om ansvarsfördelningen behöver förändras eller förtydligas.

Regeringen bedömer att det behövs särskilda insatser för att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden, både inom det hyrda och ägda beståndet. Utredaren ska analysera och förbättra verktyg så som kommunala bostadsförmedlingar och förturer, hyresgarantier, vilka villkor kreditgivare ställer på förstagångsköpare med mera.

- Det räcker inte med att bara öka byggtakten. Vi måste säkerställa att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. De verktyg som finns i den bostadssociala verktygslådan måste fungera, säger bostadsminister Per Bolund.

Utredarens uppdrag handlar också om att motverka boendesegregation och förbättra förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor.

Till särskild utredare utser regeringen riksdagsledamoten Karolina Skog. Skog var miljöminister fram till 2019 och dessförinnan kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och bostadsförsörjning i Malmö. Skog har även varit ledamot i Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59) samt Sambyggnadsberedningen inom SKR.

Utredningen ska redovisas senast den 8 november 2021.

En socialt hållbar bostadspolitik

En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om att använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Strukturell hemlöshet är ett begrepp som syftar till hushåll utan social problematik som vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp med sin boendesituation.


Dir. 2020:53 En socialt hållbar bostadsförsörjning

Uppdaterad den