I arbetet med att ta fram inspelet till den forskningspolitiska positionen deltog omkring 300 personer, majoriteten från föreningens medlemsorganisationer. Ett välförankrat inspel där det under arbetets gång utkristalliserade sig tre viktiga områden där det behövs angelägna satsningar; Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsuppbyggnad. Dessa tre områden är även en utgångspunkt för IQ Samhällsbyggnads verksamhet.

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad.

– IQ Samhällsbyggnad är ett unikt nätverk där sektorns alla aktörer finns samlade och där vi tillsammans kan arbeta för att skapa förändring, framför allt inom de tre områden som beskrivs i inspelet. För att dra nytta av den kraft, kunskap och det engagemang som finns kompletterar vi existerande utskott och nätverk med mer tidsbegränsade "arenor" inom områden/frågeställningar där flera aktörer måste samverka för att lösa utmaningarna, berättar Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad.

Vad är en arena?

– En arena är en plattform som IQ Samhällsbyggnad erbjuder, där intresserade personer från medlemsorganisationer kan arbeta tillsammans på ett agilt och medskapande sätt. Vi börjar i den lilla skalan med en arbetsgrupp i Teams för varje arena och ett webbinarium där vi diskuterar vilka som är utmaningarna inom arenans område. De olika arenorna kommer säkert att fortsätta sitt arbete på olika sätt beroende på vilka utmaningar de väljer att fokusera på.

Vad ska arenorna åstadkomma?

Om Arenor

För att ytterligare förstärka medlemsnyttan och medlemsengagemanget kompletterar vi existerande utskott och nätverk med mer tidsbegränsade "arenor" inom områden/frågeställningar där det behövs flera aktörer för att lösa utmaningarna.

I inspelet kan du läsa mer om Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsuppbyggnad.

– Det är deltagarna i arenan som samskapar genom att driva frågor, utveckla och fördjupa kunskap. Inte minst är det en viktig uppgift att sprida kunskap och resultat från arenan kontinuerligt. Den kan till exempel handla om att ordna webbinarier, rundabordssamtal, workshoppar eller ta fram underlag till exempel till styrelsen, remissvar eller utskott. Men det kan också handla om skriva artiklar till webben eller bjuda in aktörer utanför sektorn till samverkan. Arenorna kompletterar våra tre utskott som är permanenta, långsiktiga och med fasta ledamöter. Utskotten kommer ha möjlighet att ta stöd av arenorna för att arbeta med någon specifik fråga eller område.

Vilka är de olika arenorna och när startar de?

– Vi börjar med att starta en arena inom Tätposition Sverige kring Modernt och effektivt byggande kopplat till ledarskap, under försommaren. Du kan redan nu anmäla ditt intresse för att delta i den.

– Nästa steg blir en Arena kring Attraktiva livsmiljöer. Om intresse finns kan det bli aktuellt med en ytterligare arena inom området som fokuserar på robusthet och resilens. I planen finns även en arena med temat kunskapsuppbyggnad. Du som är medlem i IQ Samhällsbyggnad kan redan nu anmäla ditt intresse för att delta samt föreslå teman för andra angelägna arenor.

Uppdaterad den