Utformningen av den fysiska miljön, såsom bostäder och offentliga miljöer, har stor betydelse för både hållbarhet och människors hälsa och välbefinnande. Arkitektur och gestaltad livsmiljö är ofta bestående för generationer av människor framöver och det är därför viktigt att den håller hög kvalitet samt att kulturmiljövärden beaktas.

- Offentlig upphandling är det viktigaste verktyget som offentliga aktörer har för att påverka och ställa krav på utvecklingen av den gestaltade livsmiljön. I detta har offentliga aktörer ett stort ansvar att gå före och agera förebilder, säger bostadsminister Per Bolund.

Exempel på offentliga miljöer där gestaltningen är särskilt viktig är byggnader och tillhörande miljö inom vård, skola och förskola. Idag råder dock en osäkerhet hos offentliga aktörer hur man ska säkerställa kvalitetsaspekter avseende arkitektur och gestaltad livsmiljö i offentlig upphandling, till exempel vid upphandling av nämnda verksamheter.
Regeringen bedömer att kompetens att kunna hantera denna typ av kvalitetsfrågor genom hela inköpsprocessen är det enskilt viktigaste verktyget för offentliga aktörer för att kunna säkerställa gestaltningsmässig kvalitet i offentliga inköp. Regeringen anser att dessa frågor behöver beaktas i större utsträckning.

- Framtidens livsmiljöer består av både befintliga och nya byggnader, platser och miljöer – såväl ute som inne. Därför är det angeläget att de inte bara är funktionella utan också väl gestaltade för att kunna berika människors liv. Det är ett viktigt uppdrag Upphandlingsmyndigheten nu får för att underlätta att arkitektoniska och estetiska värden skapas som håller över tid och att gestaltning och kvalitet lättare kan föras in i upphandlingsprocesser, säger kulturminister Amanda Lind.

Enligt uppdraget ska Upphandlingsmyndigheten stärka kompetensen kring kvalitetsfrågor avseende arkitektur och gestaltad livsmiljö inom offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska även tillhandahålla metodstöd och vägledning på området. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Boverket och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2022.

Källa: Pressmeddelande från regeringskansliet

Uppdaterad den