De pågående omställningarna i samhället kräver fortsatta investeringar i forskning och innovation för att långsiktigt bidra till svensk konkurrenskraft. I höstbudgeten föreslår regeringen en rad investeringar i forskning och innovation som utvecklar Sverige som framstående kunskapsnation och tar tillvara människors kreativitet. Syftet är att möta samhällets utmaningar, öka omställningsförmågan och nyttiggöra forskningsresultat.

Ökad statlig finansiering av forskning och innovation genom Vinnova

När de privata investeringarna i forskning och innovation tillfälligt minskar till följd av coronapandemin ökar staten sin finansiering så att forskning, innovation och kompetensförsörjningen säkerställs. Vinnova föreslås därför få en förstärkning av anslaget 2021 på 545 miljoner kr för att genomföra innovationssatsningar främst av systemkaraktär. Förslaget är en del av forsknings- och innovationspropositionen som läggs i höst.

Förstärkning av behovsmotiverad forskning genom RISE

Industriforskningsinstituten bedriver behovsmotiverad forskning och utveckling i global samverkan med lärosäten, näringsliv och offentlig sektor. Instituten spelar en viktig roll för nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Fokus ligger på att utveckla hållbara lösningar, vilka är grundpelare för näringslivets klimatomställning, konkurrenskraft och tillväxt. RISE AB föreslås därför få en förstärkning av anslaget 2021 på 95 miljoner kr för att genomföra satsningar som bidrar till systemlösningar där många aktörer samverkar. Förslaget är en del av forsknings- och innovationspropositionen som läggs i höst.

Investeringsfrämjande insatser genom Business Sweden

Sverige är ett litet exportberoende land där många jobb finns hos exporterande företag. Utländska investeringar spelar därför en viktig roll för den ekonomiska återhämtningen. I syfte att stärka investeringsfrämjande insatser föreslås en finansiering på 25 miljoner kronor för 2021, genom Business Sweden.

Ytterligare forskningssatsningar görs

Tidigare i veckan aviserade regeringen fortsatta investeringar på 2,76 miljarder kronor för forskning bland annat genom satsningar på forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor, och den beräknade nivåhöjningen fram till 2024 är 3,75 miljarder kronor. Läs mer

Regeringen även vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten. Läs mer om förslaget

Uppdaterad den