Rapporten Kraftsamling för Horisont Europa innehåller förslag till strategi för deltagande i Horisont Europa för Sverige och svenska aktörer inom forskning och innovation. Förslaget har tagits fram av Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Vetenskapsrådet och Vinnova på uppdrag av regeringen. Målet är att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan aktörer på nationell och EU-nivå.

Strategiförslaget bygger på analyser samt intervjuer och enkätsvar från olika forsknings- och innovationsaktörer. Utgångspunkten är fem höga ambitioner om vad det svenska deltagandet ska ge:

  • världsklass när det gäller forskningskvalitet och innovationskraft
  • kunskap och kapacitet som säkerställer hållbar utveckling
  • effektiv delning av resurser och data
  • internationellt attraktiva aktörer och miljöer
  • ökat inflytande på den europeiska forsknings- och innovationspolitiken liksom på ramprogrammet.

Utifrån ambitionerna har elva strategiska mål formulerats och ett antal tillhörande åtgärder. Samtliga mål innebär en höjning av dagens ambitionsnivå samt ett stärkt svenskt deltagande i alla ramprogrammets delar.

Regeringsuppdraget startade i maj 2020 och förslaget överlämnades till regeringen i oktober 2020.

Uppdaterad den