Några av de utmaningar som transportsektorns aktörer måste hitta nya lösningar för är att ställa om till fossilfrihet, skapa tillgänglighet för medborgare och näringsliv, säkerställa att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken samt bidra till god samhällsutveckling.

Ansökningsdatum för projektförslag 2021

Under 2021 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 1 februari 2021 – Projektförslag kan endast lämnas in till Sjöfarts- och Luftfartsområdet.
  • 29 april 2021
  • 31 augusti 2021
  • 29 oktober 2021

Planen riktar sig till externa aktörer (universitet, högskolor, institut, företag med flera) som är intresserade av att söka medel till ett forsknings- och innovationsprojekt inom transportområdet.

– Men, FoI-planen är även ett viktigt strategiskt verktyg för oss i Trafikverket, konstaterar Kristina Gustafsson, strateg på Strategisk utveckling.

Från forskning till tillämpad samhällsnytta

Forskning och innovation är viktiga verktyg för att bygga framtidens kompetens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya lösningar som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportområdet.

Men, vi måste bli bättre och snabbare på att tillämpa ny kunskap och att överbrygga gapet från forskning till implementering, både i verksamhetens processer och i pågående entreprenader.

– Målet är att bidra med reell samhällsnytta, menar Kristina. Därför behöver de som är intresserade av att söka medel för FoI ta del av Trafikverkets affärsstrategier men också förstå hur tänkt lösning kan tillämpas i praktiken och samtidigt vara kommersiellt gångbar.

En nyhet i planen är att Trafikverkets pågående FoI-samarbeten redovisas för varje FoI-portfölj. FoI-samarbeten är exempelvis branschsamarbeten och andra riktade satsningar som möjliggör fördjupad och långsiktig kunskapsutveckling inom avgränsade områden.
Att redovisa dessa samarbeten för respektive FoI-portfölj gör det enkelt att få information om ansökningsprocesser, omfattning och vilka parter som ingår.

Fakta om FoI-planen

FoI-planen beskriver aktuella prioriteringarna, arbetssätt och regelverk för Trafikverkets FoI-verksamhet. Den aktuella FoI-planen gäller för 2021-2026 och har en tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som definierar det hållbara samhället och omfattar de olika hållbarhetsaspekterna. Planeringsperspektivet är sex år, men planen uppdateras kontinuerligt.

Texten är hämtad från Trafikverket.se

Uppdaterad den