Läs mer

I maj 2021 publicerades en artikel i Bygg & Teknik " "Sektorns respons på Boverkets förslag till en ny regelmodell" som handlar sektorns arbete inom Samhällsbyggandets Regelforum.

IQ Samhällsbyggnad och Samhällsbyggandets Regelforum lämnade i april ett gemensamt remissvar på ett förslag inom ramen för Boverkets projekt Möjligheternas byggregler.

Boverket har nu tagit ett beslut om att skjuta på införandet av de nya reglerna kopplade till Möjligheternas byggregler. Boverket har lyssnat till remissvaren, där flera remissinstanser ansett att tidplanen är för snäv. Regelforum kommer nu att bidra till det fortsatta arbetet med att utveckla regler som bygger på funktionskrav som stimulerar ökad utveckling och ett innovativt byggande.

Om du vill medverka i detta arbete kontakta gärna:

Sektorssamverkan i Regelforum

Bakgrunden till Samhällsbyggandets Regelforum är att ett ökat samarbete inom samhällsbyggnadssektorn och med de myndigheter som påverkar samhällsbyggandet har diskuterats en längre tid. Detta arbete har påskyndats av Boverkets arbete med Möjligheternas byggregler.

Sektorns arbete med att möta nya bygg- och konstruktionsregler kommer i stor utsträckning att kanaliseras genom Samhällsbyggandets Regelforum. Ett ökat engagemang i framtagning och utveckling av standarder och branschregler är en viktig faktor för att det önskade engagemanget i verifiering av metoder ska kunna realiseras.

Samarbetet framåt berör även andra myndigheter än Boverket. Samhällsbyggandet Regelforum kommer att vara öppet och ytterligare organisationer är välkomna att ansluta sig.

Samhällsbyggandets Regelforum bildades under vintern 2020/2021 av följande organisationer:

  • Byggföretagen
  • Byggherrarna
  • Byggmaterialindustrierna
  • Fastighetsägarna Sverige
  • Innovationsföretagen
  • Installatörsföretagen

I arbetet med att bilda Regelforum har även IQ Samhällsbyggnad, Svensk Byggtjänst och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond haft en avgörande betydelse. Ett kansli har etablerats, med placering hos IQ Samhällsbyggnad, vars nätverk också en en viktig del i arbetet.

Sammanfattande synpunkter i remissvaret från IQ Samhällsbyggnad och Regelforum

"Vi anser att Boverket med Möjligheternas byggregler inlett ett mycket viktigt arbete, vi anser också att riktningen är den rätta. Vi anser dock att föreskrifterna om skydd mot buller inte är tillräckligt väl utredda. Vi är också tveksamma till det stegvisa införandet av nya föreskrifter för olika områden, eftersom konsekvenserna av parallella system under flera år är dåligt utredda och kan innebära såväl betydande kostnader som osäkerhet hos aktörer i byggprocessen och kommunernas byggnadsnämnder.

Vi avråder från införande av de föreslagna nya föreskrifterna redan 1 januari 2022, frågor som berörts ovan behöver utredas bättre, och det är angeläget att de första förändringarna som föreslås är så stringent framtagna att de kan utgöra förebilder för fortsatt arbete.”

Uppdaterad den