Sex av programmen har genomgått en stor utvärdering sex år efter starten och på rekommendation av den har Vinnova, Energimyndigheten och Formas beslutat om fortsatt finansiering av nästa treårsetapp. Programmen är BioInnovation, SIO Grafen, IoT Sverige (sakernas internet), Smartare elektroniksystem, Swelife (life science) och Innovair (flyg).

Utvärderingen som gjordes 2020 visar att programmen bidragit till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltar och till mobilisering och förnyelse inom sina respektive områden.

- Denna typ av nationella satsningar inom forskning och innovation är viktiga för att driva på den omställning och förnyelse som är nödvändig för framtiden. Det är något vi behöver fortsätta att utveckla. Programmen bidrar till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag vill investera i Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Smart Built Environment - som samordnas av IQ Samhällsbyggnad - genomgår under 2021 sin sexårsutvärdering, tillsammans med övriga program som startade 2016.

Sexårsutvärderingarna genomförs av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society.

Fakta om strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation som ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. 2020 beslutades om fortsatt finansiering av de fem första programmen som startade 2014.

Uppdaterad den