För att kunna hantera de utmaningar som samhällsbyggnadsbranschen står inför behövs ny kunskap. Det gäller att ta till sig den kunskap som utvecklingsprojekt ger och börja använda den i affärs- och verksamhetsmodeller.

Genom Nyttiggörandeutskottets rapport med studier baserad på intervjuer har ett antal framgångsfaktorer identifierats hos företag och organisationer som lyckas med att ta fram nya idéer, kunskap och innovation och omsätta till nytta.

Med framgångsfaktorerna som verktyg kan företag och organisationer säkerställa sin plats i framtidens samhällsbyggnadsbransch och bidra till branschens utveckling framåt. Nyttiggörandeutskottet har varit referensgrupp i arbetet med att en digital folder tagits fram av aktörerna Byggföretagen och Installatörsföretagen. I detta första skede riktar sig materialet främst till Byggföretagens och Installatörsföretagens medlemsföretag. Men det finns även utvecklingspotential för att ta materialet vidare även till andra grupper i samhällsbyggnadssektorn.

Framgångsfaktorerna

 • Hit ska vi
  Sätt en stark gemensam målbild för hela organisationen.

 • Anpassa organisationen
  För ständig förändring och delande klimat.

 • Möjliggörande ledarskap
  Led med närvaro, stöd och i syfte att underlätta.

 • Resurssätt det okända
  Ge handlingsutrymme, skapa legitimitet och utrymme för kunskapsinhämtning.

 • Skapa avgränsande sammanhang för utveckling
  Där syfte och mål är tydliga och där nödvändiga resurser finns tillgängliga – Våga testa och börja jobba.

 • Skapa er berättelse
  Använd målande beskrivningar av resultat och erfarenheter. Bjud på kunskap.

Genom att börja arbeta utifrån framgångsfaktorerna kan företag och organisationer bli bättre rustade för framtiden och får chans till nya affärsmöjligheter.

Ta del av den digitala foldern Från kunskap till nytta som ger vägledning i hur företag och organisationer kan praktisera framgångsfaktorer i den dagliga verksamheten.


Uppdaterad den