Impact Innovation finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och är en kraftsamling där aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle går samman för att möta vår tids och framtidens samhällsutmaningar. Det är en fortsättning på de pågående strategiska innovationsprogram som startade 2013. De program som bildas som kommer att starta med full kraft under 2024.

För kraftfullare effekter ska ett färre antal och större program prioriteras inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De nya programmen ska i högre utsträckning adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter. De ska tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling och ha en tydligt uttalad riktning (det vill säga mål eller så kallade missions).

Impact Innovation kommer att fokusera på tre övergripande utmaningsområden:

  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Attraktiva och välfungerande samhällen

Mobiliseringsprocessen som sätter i gång i höst ska mynna ut i de program som startar under 2024. IQ Samhällsbyggnad kommer söka i utlysningen och bjuder in dig som medlem och aktör i sektorn till gemensam dialog under hösten. Håll utkik i kalendariet och i vårt nyhetsbrev för mer information.

Tillsammans tar vi Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande!

Läs mer om Impact Innovation på Vinnovas hemsida.

Uppdaterad den