Rebecka Höjner, Anna-Johanna Klasander och David Bendz i IQ Samhällsbyggnads synergiutskott

Vi står inför en stor samhällsomställning och det behövs krafttag för att ställa om till ett fossilfritt kretsloppssamhälle där vi också ska hantera klimatförändringens effekter. Det kommer att påverka vårt och framtida generationers livsstilsmönster.

Ett stort kunskapsbyggande och utvecklingsarbete står för dörren. Tvärdisciplinär forskning behövs för att hantera målkonflikter, omställningen till ett hållbart samhälle kräver innovationer, nya affärsmodeller är nödvändiga när idéer och kunskaper ska omvandlas till praktiska lösningar.

Internationellt ökar ungas intresse för miljö-, hållbarhets- och klimatfrågor. De ställer krav på kommande arbetsgivare. Genom att vara en innovativ kraft i omställningen och investera i kunskapskapitalet kan företag inom samhällsbyggnadssektorn fortsatt vara relevanta och attraktiva arbetsgivare i en framtid.

Det livslånga lärandet och den lärande organisationen

Det är viktigt att studenter får med sig relevanta förmågor och aktuell kunskap från universiteten, men för samhällsbyggnadssektorns fortsatta värdeskapande vill vi här lyfta lärandet som sker efter universitetet under ett långt arbetsliv. Frågan behöver angripas på tre nivåer: individ, organisation, och branschen på systemnivå.

IQ Samhällsbyggnad verkar på systemnivå och i inspelet till den förra forsknings- och innovationspropositionen lyftes just satsningar på långsiktig kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande fram som en central framtidsfråga för sektorn. IQ Samhällsbyggnad har därefter tillsammans med Sveriges Bygguniversitets externa råd genomfört en kartläggning av hur sektorns organisationer och företag ser på de framtida utbildningsbehoven hos sina medarbetare och hur universiteten kan tänkas kunna svara upp mot de behoven genom vidareutbildning.

Vi vill därför slå ett extra slag för den lärande organisationen, där verksamhet och lärande är integrerat.

På organisationsnivå handlar det om insatser för att:

  • odla en kultur där utveckling och delning av kunskap ses som värdeskapande
  • utveckla kapacitet att ta vara på ”gammal”, beprövad kunskap genom systematisk erfarenhetsåterföring och genom att återanvända utvecklade lösningar
  • öka organisationens absorptionskapacitet, alltså förmågan att hämta hem och dra nytta av ny forskning
  • ha ett ledningssystem för innovation
  • skapa arbetssätt och incitament för ökad rörlighet mellan akademi och övriga sektorn

För individen kan det handla om möjligheter att:

  • Delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
  • Medverka i internationella projekt eller kunskapsutbyten
  • Delta i platsbaserad experimentverksamhet

Den goda spiralen

Viss kunskap åldras snabbt. För att vara fortsatt kompetenta samhällsaktörer och attraktiva arbetsgivare i en globaliserad värld behöver vi höja kapaciteten och stärka processerna för lärande i alla företag och organisationer. Arbetsplatser där kunskap värderas, utvecklas och delas är attraktiva! Genom att satsa på humankapitalet och en verksamhet där lärande är integrerat lockar vi kloka, aktiva och duktiga människor som kan bidra i en kunskapsorienterad organisationskultur.

Så skapar vi den goda spiralen, så lägger vi grunden för att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga i en föränderlig värld.

IQ Samhällsbyggnads synergiutskott genom

David Bendz, forskningschef SGI
Rebecka Höjner, EON/projektledare Hållbar stadsutveckling
Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef, White

Läs mer om synergiutskottet här

Uppdaterad den