Camilla Sonnentheil, affärsutvecklingschef på Ragn-Sells

Varmt välkommen som ny medlem i IQ Samhällsbyggnad!

Samhällsbyggnadsprocessen genererar fortfarande mycket avfall i samhället. Kan du berätta hur Ragn-Sells ser på sin roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle och samhällsbyggande?

Enligt FN Global Resources Outlook 2019 står uttag och omvandling av jungfruliga resurser till produkter för 90 % av problemen med vattenbristen och hotet mot biologisk mångfald samt hälften av klimatutsläppen. I stället för att minimera mängden avfall bör det övergripande målet vara att minska den ohållbara utvinningen av jungfruliga material. Det innebär att vi måste använda de produkter vi redan har om och om igen i stället för att hela tiden producera nytt. Avfall är den nya gruvan och måste ses som en värdefull resurs där vi plockar ut råvaror och produkter igen i ett cirkulärt flöde.

Vad ser ni för utmaningar och möjligheter i utvecklingen av Ragn-Sells verksamhet just nu?

För att möjliggöra en cirkulär ekonomi behöver avfallshierarkin ersättas med en ny princip som fokuserar på resurser. Utgångspunkten för all lagstiftning och reglering bör vara en grundläggande strategi för en hållbar hantering av råmaterial. Det skulle möjliggöra användning av de råmaterial vi redan har utvunnit på ett effektivt sätt. Något som är positivt är att vi ser ett ökat intresse från många kunder i flertalet branscher om önskan att bli mer cirkulära, ett helt annat fokus i dag än för några år sedan hur man vill att avfallet tas om hand. I framför allt samhällsbyggnadssektorn handlar det om såväl materialåtervinning som återbruk. Vi har därför stort fokus på att ta fram nya, cirkulära behandlingsmetoder så vi kan använda de resurser som redan finns om och om igen.

Fakta om Ragn-Sellskoncernen

Etablerat: 1881
Anläggningar: 100
Behandlat material: 6,3 miljoner ton
Antal anställda: 2477
Omsättning: 8,696 miljarder SEK
Läs mer

Varför är forskning och utveckling en självklar del av Ragn-Sells verksamhet?

Om vi menar allvar med att nå klimat- och hållbarhetsmålen i samhället måste synen på avfall och resurser ändras. Ragn-Sells är på en resa från att vara en avfallsentreprenör i en linjär ekonomi till att bli en råvaruleverantör i en cirkulär ekonomi. För att lyckas med den transformationen krävs forskning och innovation inom en rad olika områden och nivåer, till exempel teknik, affär, och policy, och detta inte isolerat var och en för sig utan samtidigt! Ingen aktör kommer att klara den omställningen själv så för oss är det därför både naturligt och nödvändigt att medverka i olika forsknings- och utvecklingsprojekt och söka nya partnerskap.

Vi har en gemensam utmaning

Läs mer om medlemskap i IQ Samhällsbyggnad.