Michael Strömgren

Vi är mycket glada över att i november hälsa Michael Strömgren välkommen som ny kollega på IQ Samhällsbyggnad. Michael kommer närmast från rollen som innovationschef på Briab och blir vice programledare för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och kommer även bidra med ny kompetens och kraft i IQ Samhällsbyggnad, till exempel genom att stärka Samhällsbyggandets Regelforums kansli. Michael har tidigare arbetat som konsult åt Samhällsbyggandets Regelforum, där han till exempel har projektlett framtagandet av standardiseringsstrategin.

Michael, berätta kort om din bakgrund och ditt engagemang i samhällsbyggnadsfrågor!

Vår sektor är mitt i en stor omställning och det tycker jag är en oerhört spännande resa. Tillsammans behöver vi hitta gemensamma drivkrafter och målsättningar, samtidigt som vi balanserar olika intressen. Min bakgrund är inom brand- och riskhantering med regelskrivning på Boverket, forskning- och utveckling på RISE och som innovationschef på brand- och riskkonsultföretaget Briab. Under mina femton år i branschen har jag hela tiden burit med mig ett systemperspektiv, och försökt se den större bilden i hur olika delar i vad vi gör kan passa ihop. Om vi inte förstår incitamentsstrukturer och långsiktiga målsättningar tror jag att det är svårt att göra skillnad i praktiken.

På senare år har jag jobbat allt bredare med samhällsbyggnadsfrågor och fokuserat allt mer på hållbarhet och digitalisering. Och nu ser jag fram emot att få bredda mig än mer i detta. I den utvecklingen har jag förstås med mig riskhanteringsperspektivet. Innovationer och ny teknik kräver att vi tänker efter före så att vi inte får ett bakslag för att vi till exempel missade robusthet och resiliens i inledande skeden. Men det handlar förstås om en balans, vi kan inte ha alltför fyrkantiga regler som förhindrar utveckling - utan måste modernisera sektorn så att vi främjar omställningen på ett kunskapsbaserat sätt.

Vad ser du fram emot i rollen att vara med och leda Smart Built Environment?

Jag tror att digitalisering och industrialisering har en avgörande roll för att vi ska kunna bryta invanda mönster i sektorn. Smart Built Environment fyller en i viktig roll i detta och där ser jag verkligen fram emot att tillsammans med andra göra både en idéförflyttning och en skillnad i praktiken. Jag ser fram emot intressanta och kreativa möten med andra i sektorn och att vi därigenom kan hålla oss i framkant för utvecklingen. Jag har dessutom förmånen att ha fått vara på andra sidan genom två projekt inom digitalisering som Briab fick finansiering för från Smart Built Environment. Det ska nu bli spännande att få vara med och leda programmet i en roll som innebär systemsyn och strategiskt fokus. Sen har jag jobbat en del internationellt genom åren. Det är positivt att vi stärker det internationella arbetet - där har vi möjlighet att få en bra hävstångseffekt och synergier i våra satsningar.

Hur kan IQ Samhällsbyggnad bidra i utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn tycker du?

Jag ser att IQ Samhällsbyggnad har en viktig uppgift för att samla och kanalisera sektorns breda intressen ur ett mer övergripande perspektiv. Ur min erfarenhet är vi bra inom samhällsbyggnad på att samordna oss i de nischade och mest akuta frågorna, men för de breda frågorna som gemensamt berör oss så behöver vi göra mer. Vi behöver bli bättre på helhetsperspektivet och att vara mer långsiktiga och proaktiva. För hållbarhetomställningen, eller för att snabba på digitaliseringen, tror jag att många tänker att “någon borde ta tag i detta”, och i den typen av frågor tror jag att IQ Samhällsbyggnad har sin viktigaste uppgift. Att samla in och förstå frågorna ur ett systemperspektiv, samla aktörer och driva på för att vi tillsammans går till handling med en gemensam riktning.