Anita Aspegren och Olle Samuelson

Samhällsbyggandet är ett av de mest centrala områdena när Sverige ska hitta strategier för att lösa de framtidsutmaningar som vi just nu står inför. Vi representerar Sveriges enskilt största industri som år 2022 stod för över 11 procent av BNP (Byggföretagen 2022, Fakta och statistik - Totala bygginvesteringar) och för ungefär lika stor andel av syssel­sättningen. Omställningen i samhällsbyggnadssektorn har därför potential att vara en stark motor i hela Sveriges omställning. Men vi menar att detta idag inte återspeglas i statens satsningar på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

Därför har vi tagit fram 16 konkreta förslag till regeringen för att sektorn ska kunna växla upp och driva på skiftet till hållbar utveckling. En nyckelfaktor är att regeringen prioriterar att bygga starka forskarmiljöer inom samhällsbyggnadsområdet. Vi vill också säkerställa mer öronmärkt stöd till kunskapslyft och spridning av nya lösningar och resultat som kan göra skillnad i praktisk tillämpning.

Klimat, robusthet, resiliens, social hållbarhet, bostäder, energi och kunskap

- Vi har beskrivit hur stor inverkan samhällsbyggandet har på många av samhällets utmaningar såsom: klimat, robusthet och resiliens, social hållbarhet, bostäder, energi, och varför det behövs satsningar på ny kunskap och kompetens för att driva utvecklingen, säger Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad.

IQ Samhällsbyggnad fick liksom tidigare år en inbjudan att lämna synpunkter till regeringens forskningspolitik. Vår skrivelse lämnades in den 31 oktober och bygger på en djuplodande process med workshops, seminarier, enkäter och intervjuer. Över 300 personer från samhällsbyggandet har varit engagerade, från både privat, offentlig sektor och akademi, och bidragit till en samlad bild av sektorns syn på behov och möjligheter.


IQ Samhällsbyggnads framtidslista

Det här är våra 16 förslag till den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Vi föreslår att regeringen i sin proposition:

 • satsar på gestaltning och design – Säkerställ att medel avsätts för kunskapsuppbyggnad kring gestaltning och designprocessen, och hur de kan integreras i processerna för att möta utmaningarna,

 • satsar på ett nytt forsknings- och innovationsprogram för klimatanpassade, robusta och resilienta samhällen – Initiera ett nytt program med fokus på samhällsbyggandets roll och utveckling för robusthet, resiliens, säkerhet, mat- och dricksvattenförsörjning, klimatanpassning och mark- och resursanvändning,

 • satsar på ett nytt steg i Formas Nationella program för hållbart samhällsbyggande. Programmet har stor betydelse och utvecklingen bör accelereras. Det bör ske i form av ett nästa steg, för fortsatt acceleration inom området,

 • höjer ambitionerna i innovationspolitiken. Utmaningarna som samhället står inför och behovet av nya lösningar som kan pressa ned utsläppen och bygga samhället tryggare och mer resilient är akut. Satsningen Impact Innovation behöver få förutsättningar i form av dels tillräckligt många program för att täcka samhällets behov, dels medel på minst samma årliga nivå som de befintliga strategiska innovationsprogrammen,

 • stärker forskning och innovation med fokus på minskad klimatpåverkan och klimatanpassning – För att värna samt ta tillvara på potentialen i den bebyggda miljön, i både befintligt bestånd och nyproduktion,

 • avsätter pengar till ett långsiktigt forsknings- och innovationsprogram för en smart integrering av den bebyggda miljön i energisystemet,

 • dedikerar medel till forskningsfinansiärerna generellt inom Digitalisering, automation och AI och med fokus på samhällsbyggande,

 • tillsätter en utredning om vilka ytterligare ändamålsenliga styrmedel och finansieringsformer som kan stärka och främja att forskning och innovation i större grad implementeras och kommer till praktisk nytta,

 • ger Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med aktörerna i samhällsbyggnadssektorn utveckla en långsiktig satsning på hur byggnader och anläggningar kan bidra till ett hållbart, robust energisystem med fokus på effektivisering, flexibilitet och bidrag till effektkapacitet,

 • ger Energimyndigheten, Trafikverket och Boverket i uppdrag att se över regelverk och övrig verksamhet så att dessa främjar implementering av forsknings och innovationsresultat, specifikt sådana som kopplar till klimat och cirkularitet, digitalisering samt byggnaders integrering i energisystemet.
 • bygger starka forskningsmiljöer – Det behövs riktade satsningar för att bygga långsiktig starka forskningsmiljöer inom strategiskt viktiga områden,

 • satsar på tvärvetenskapliga och tvärsektoriella perspektiv där samhällsutmaningar kan lösas genom samarbete mellan olika kompetenser.
 • tar fram en strategi för livslångt lärande som knyter samman näringslivets behov med lärosätenas uppdrag,

 • tillsätter en utredning för att se över doktorandtillsättning och möjligheterna för att forskarutbildade kan stanna i Sverige,

 • ger ett uppdrag åt de forskningsfinansierande myndigheter att säkerställa tillräckligt lång finansiering (4 år) för doktorandprojekt,

 • ger de forskningsfinansierande myndigheterna i uppdrag att ytterligare förenkla och effektivisera ansökningsförfarandet, samt att utöka stödinsatser som främjar EU-samarbeten.

Så framtidssäkrar vi samhällsbyggandet
Läs IQ Samhällsbyggnads skrivelse till regeringen i fulltext.