Banner utlysning öppnar

I Smart Built Environments öppna utlysning kan du söka finansiering till forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt, hållbart och jämlikt samhällsbyggande.

Välkommen på webbinarium 7 november

Samma dag som utlysningen öppnar håller vi ett möte för dig som vill veta mer. Passa på att ställa dina frågor!

Möte hålls digitalt i Zoom kl. 11-12.

Mötet arrangeras tillsammans med InfraSweden som berättar om sin utlysning Ökad cirkularitet för transportinfrastruktur.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala omställningen. Här uppmuntras transformation av aktiviteter och roller i hela värdekedjan. Projekten kan beröra allt från standardisering, planering, långsiktig förvaltning, återbruk och cirkularitet. Här berörs även frågor om affärsmodeller, ledarskap och kunskapsöverföring.

I utlysningen är hållbarhetsperspektivet centralt genom sina tre perspektiv av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Checklista för projektupplägg

Läs utlysningstexten hos Formas

Utlysningen omfattar en finansiering på ca. 40 miljoner kronor. Till det kommer krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet.

Mer information och formell utlysningstext finns på Formas webbplats

  • Projekten ska adressera minst ett av Smart Built Environments fyra Temaområden
  • Projekten ska bidra till att uppnå de effekter och mål som finns identifierade i programmets effektlogik, se Smart Built Environments Effektlogik 3.0
  • Projekten förväntas ha en jämställd könsfördelning i projektgrupp och rollfördelning
  • Resultaten ska bidra till en jämlik samhällsbyggnadssektor, se Smart Built Environments Jämlikhetsguide där vi ger tips och råd.

I utlysning kan du söka medel till två typer av projekt. I din ansökan ska det vara tydligt vilken typ av projekt som du adresseras:

1. Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt

Projekt med inriktning på forskning, utveckling eller innovation inom programmets områden, gärna med ambition att nå disruptiva förändringar i samhällsbyggandets strukturer. Det kan till exempel vara:

  • Projekt som innehåller olika grad av antingen tillämpad forskning, utveckling eller med fokus på innovation. Forskningsprojekt kan drivas som doktorandprojekt eller av seniorforskare.

  • Kompetensutvecklingsprojekt som visar exempel på nytänkande avseende kunskapshöjning, med aktiviteter som bidrar till att nå den stora mängden aktörer och verksamheter som finns i samhällsbyggnadssektorn. Gärna komplement till traditionell utbildning.

  • Testbädds- och demonstrationsprojekt där virtuella eller fysiska miljöer skapas för demonstration av resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt, till exempel från tidigare projekt inom programmet. Vi ser gärna ansökningar om så kallade systemdemonstratorer där flera tidigare resultat demonstreras i en gemensam miljö.

2. Fortsättningsprojekt

Projekt som utnyttjar resultat och insikter från genomförda eller pågående projekt inom Smart Built Environment. Det kan till exempel vara:

  • Projekt som adresserar utpekade riktningar eller insatser i framtagna strategier och färdplaner.

  • Projekt som avser uppbyggnad av strukturer för att samla sektorns aktörer kring långsiktig förvaltning av ett projektresultat eller ett utpekat område.

  • Insatser för implementering av resultat från genomförda eller pågående projekt mot tillämpning eller ökad kommersialisering.

Projekten ska, med digitalisering som motor, bidra till sektorns förflyttning mot ett faktiskt hållbarare samhällsbyggande.

Mer information, och formell utlysningstex finns på Formas webbplats.

Se film om utlysningen

Uppdaterad den