Mårten Sohlman, vd SBMI

Vi säger varmt välkomna till Sveriges bergmaterialindustri som nya medlemmar i IQ Samhällsbyggnad!

Vilka är SBMI och varför är ni viktiga aktörer i samhällsbyggnadssektorn?

Allt samhällsbyggande är helt beroende av bergmaterialförsörjning. Samtidigt tas denna försörjning ofta för given, och glöms bort just för att den känns så självklar. Bergmaterialindustrin tillverkar årligen ca 100 miljoner ton bergmaterial, men trots detta är det för många en okänd bransch. SBMI är bergmaterialindustrins branschorganisation som samlar ca 200 medlemsföretag som utgörs dels av bergmaterialproducenter och underleverantörer kring branschens om konsulter, miljöjurister och maskinleverantörer.

Kan du berätta hur SBMI ser på sin roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle och samhällsbyggande?

SBMI har valt en aktiv roll i samhällets klimatomställning genom att ta fram en branschfärdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramarna för Fossilfritt Sverige. Det betyder att vi gemensamt åtar oss att vara en konstruktiv och drivande part i samhällets klimatomställning, men ingen kan klara klimatomställningen på egen hand. Vissa aktörer är mycket drivna i sitt klimatarbete och vill leda utvecklingen och vara först, men det är tydligt att den stora kraften i omställningen frigörs då den stora massan går åt samma håll. I detta har branschsamverkan en viktig roll. Färdplanen har skapat ett brett och tydligt engagemang för branschens gemensamma klimatomställning och de åtgärder som krävs för att vi ska kunna vara helt fossilfria till 2045. Här ser vi positivt på möjligheten att kunna samverka bredare inom IQ samhällsbyggnad kring hållbar stadsplanering, cirkulär bergmaterialförsörjning och ett resurseffektivt byggande med hållbar användning av jordens resurser. Alla större förändringsutmaningar och omställningsmål leder till innovativt tänkande och innovation och teknikutveckling i branschen. Som branschförening har SBMI en viktig roll i att inspirera, sprida goda exempel och löpande informera om framsteg i branschen.

Vilka fördelar ser ni med att samarbeta kring utveckling och innovation?

Vi har sett många exempel där samverkan kring utveckling är en avgörande framgångsfaktor. Inte minst i arbetet med branschens färdplan är det tydligt att vi kan ställa om nästan hur snabbt som helst om det bara finns en bred samsyn i branschen och i samhället kring hur denna omställning ska ske. För att omställningen ska ske på bred front i branschen krävs incitament i alla led, och då är det avgörande att vi har en samsyn kring mål, men även kring processer och tekniska lösningar. Då kan branschens aktörer utveckla de mest effektiva affärsmodellerna och gemensamt driva omställningen på ett snabbt och gynnsamt sätt.