Vi säger varmt välkomna till Ramboll som nya medlemmar i IQ Samhällsbyggnad!

Anette Seger, vd Ramboll

Vad är Ramboll och vad är er mission som aktör i samhällsbyggnadssektorn?

Ramboll är en samhällsutvecklare och vår mission är att skapa hållbara samhällen där människor och natur kan blomstra. Vi är ett stiftelseägt och värderingsstyrt företag som grundades i Danmark 1945 och som idag har verksamhet i 35 länder. I Sverige är vi runt 2000 ingenjörer, arkitekter, projektledare, statsvetare och managementkonsulter.


Hur jobbar ni med forskning och innovation för teknisk utveckling och nya lösningar i samhällsbyggandet?

Genom vår ägarform, vi ägs av Rambollfonden, har vi unika möjligheter att finansiera forskning, utveckling, utbildning och humanitära insatser i projekt och på platser i världen där det behövs. Eftersom vi inte levererar avkastning till aktieägare kan vi också låta vår vinst gå till att driva utveckling och forskning inom vårt eget företag, vilket leder till att vi kan ta fram nya innovativa tekniker och lösningar i de projekt vi arbetar i. Det är också väldigt motiverande för många medarbetare.


Det här glappet mellan nuläget och ett resurseffektivt och cirkulärt samhällsbyggande – hur ska vi ta oss an det?

Övergången till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att vi ska nå våra klimatmål, samtidigt som den kan hjälpa oss minska resursutvinning, förlust av biologisk mångfald och förbättra resurshantering.

Vår traditionella linjära ekonomi, där produkter tillverkas, används och kastas bort, leder idag till stora mängder avfall. Globalt utvinner vi miljarder ton råvaror varje år och en tredjedel av allt material går till spillo.

Genom att övergå till förnyelsebara energikällor kan vi minska stora delar av världens CO2-utsläpp, men för att ta itu med alla CO2-utsläpp måste vi också ändra sättet vi producerar och konsumerar produkter, och maten vi äter. Övergången till en cirkulär ekonomi är därmed helt avgörande för att bekämpa klimatförändringar, minska miljöförstöring och bevara vår biologiska mångfald. Kanske är detta vår tids viktigaste utmaning.

Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna i svenskt samhällsbyggande just nu?

Det är omställningen till förnybara energilösningar och cirkulära processer och affärsmodeller. Dessa två områden går hand i hand och är vägen framåt för att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Inom energibranschen kan det handla om förnybar energi och lösningar för koldioxidinfångning. Inom byggbranschen kan det handla om återbruk av byggmaterial, att utveckla material som ger mindre miljö- och klimatpåverkan och om nya affärsmodeller för att nyttja eller renovera befintliga byggnader på ett smartare sätt och inom processindustrin kan det handla om att bli bättre på att använda restflöden eller att producera grön vätgas eller metanol som kan ersätta fossila bränslen.

Vi vill arbeta med de ambitiösaste företagen som har högst ställda hållbarhetsmål. Då är det viktigt att vi själva lever som vi lär och för att säkerställa att Ramboll bidrar till världens gemensamma planer och mål för hållbar utveckling är vi medlem i FN:s Global Compact, och vi har även vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Parisavtalet, som är godkända av Science Based Targets.

Vad är viktigt i framtidens livsmiljöer?

Vi arbetar för att skapa hållbara samhällen. Städer är avgörande för social, hållbar och ekonomisk tillväxt men ställs inför alltmer komplexa problem – klimatförändring, växande klyftor mellan rika och fattiga, bristande social sammanhållning och infrastruktur som åldras. Vi arbetar med kunder för att hantera en snabb urbanisering samtidigt som vi skyddar samhällen från extremväder, skyddar och stärker biologisk mångfald och stödjer ekonomisk tillväxt och social jämlikhet.