Rustade för framtiden. Robusthet och resiliens. De är många olika aspekter av ordens innebörd som är aktuella just nu. Hur kan vi förbereda oss för oförutsedda händelser, hot och intrång? Hur ska vi på bästa sätt bygga långsiktigt hållbara städer och samhällen utan koldioxidutsläpp och utan att tära på ändliga resurser? Vi som jobbar med framtidens lösningar i samhällsbyggandet vet att det nu krävs målinriktad forskning, innovationer och tester - samt en stor öppenhet för att förändras - för att kunna möta morgondagens krav. Men hur stor är din organisations investeringsbudget för forskning, innovation och utveckling? Jag gissar att den är långt ifrån tillräcklig. Det finns ett tydligt glapp mellan vad vi behöver och vad vi kan och mäktar med i tider av lågkonjunktur och kris.

Samtidigt ökar nu kraven och förväntningarna från både politik, offentlig sektor och medborgare. Nyligen lämnade Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap sitt delbetänkande. Utredningen konstaterar att bygg och anläggningssektorn saknas i det svenska beredskapssystemet och att det finns ett starkt behov av planering och samordning av beredskapsåtgärder. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på ny lagstiftning för att effektivisera det lokala klimatanpassningsarbetet och tydliggöra både ansvarsfördelning och finansieringsmodeller. Regeringen vill se ett tätare samarbete mellan myndigheter, kommuner och fastighetsägare.

Vi är noden för samverkan

Att skapa samarbete är vi bra på. IQ Samhällsbyggnad som organisation finns till för att brygga broar och hitta lösningar - vi är en nod för samverkan och partnerskap mellan samhällsbyggandets olika aktörer. I oktober lämnade vi in Framtidslistan till regeringen där vi efter inspel från 300 aktörer gav 16 konkreta förslag på vilka insatser som behövs i vår sektor för att vi ska kunna lösa de stora samhällsutmaningarna. Vi beskriver hur stor inverkan samhällsbyggandet har på klimat, social hållbarhet, energi, robusthet, resiliens och förklarar varför vi inte får glömma satsningar på ny kunskap och kompetens. Vi har fått bra gensvar från politikerna, men vi behöver fortsätta att lyfta fram våra förslag!

Shift2Access – ska få utvecklingen att hända

För oss är det viktigt att driva fram initiativ som verkligen får utvecklingen att hända. Vårens gladaste besked är att Shift2Access blev ett av fem nya strategiska innovationsprogram som startar i år inom den statliga satsningen Impact innovation. Här finns finansieringsmöjligheter, nätverk och kompetenser för den som vill reformera både sin egen affär och samhällsbyggandet. Shift2Access för samman byggsektorn och mobilitetssektorn och ska ställa om Sverige, fossilfritt och resursmedvetet, till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla.

En viktig och positiv signal från sektorn är den nyligen uppdaterade Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn som samlar aktörer i hela värdekedjan kring en rad viktiga åtaganden. Ett konkret åtagande är att det Innovationsråd som skapats inom ramen för färdplanen i samverkan med IQ Samhällsbyggnad kommer löpande identifiera de behov av innovationsprojekt, kunskapsuppbyggnad och utveckling som är centrala för att nå målen i färdplanen.

Hopp om ljusare tider

Nu närmar sig påskhelgen och på många platser i landet njuter vi av snödroppar, längre dagsljus och en alltmer värmande sol - när den visar sig. Ytterligare ett vårtecken är IQ Samhällsbyggnads årsstämma och årliga event som har temat Framtidens lösningar.

Jag hoppas verkligen att vi ses på Mariatorget i Stockholm den 15 maj! Vi har ett späckat program med spännande talare och jag ser särskilt fram emot att börja dagen med ett Transformation Lab där du får möjlighet att bidra med ditt perspektiv på hållbarhetsresan.

Anita Aspegren
vd IQ Samhällsbyggnad


Bild: Johan Knobe