Transformationen till ett hållbart samhällsbyggande är komplex. Förutsättningarna för alla aktörer förändras gång på gång, snabbt och oförutsägbart. Trygghet, säkerhet och förmågan att hantera större kriser och hot är faktorer som nu kräver mer fokus och måste vägas in i den större bilden. Byggsektorn har nyligen i remissen En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap (SOU 2024:19) pekats av av regeringen som en tidigare bortglömd, men nu prioriterad del av Sveriges beredskapsarbete.

Transformation Lab med stort engagemang
Så vilka aspekter av hållbarhet är det egentligen vi måste jobba med i skiftet till ett resurseffektivt och fossilfritt byggande av framtidens attraktiva livsmiljöer? Var hittar vi vägledning och hur kan vi utveckla ny kunskap och prioritera robusthet och resiliens?

De här utmanande frågorna tog vi oss an tillsammans med cirka 80 deltagare i ett Transformation Lab i Stadsmissions vackra möteslokal på Mariatorget i Stockholm. Efter tre inledande presentationer från Innovationsföretagen om klimat och den reviderade färdplanen respektive Ramboll om robusthet, resiliens och systemperspektiv fick åtta grupper med representanter från akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer workshoppa om vägen framåt, möjligheter och utmaningar.

För oss som var på plats var engagemanget och energin i rummet påtaglig. Att det här är en, i alla läger, angelägen fråga att ta tag i och söka stöd i går inte att ta miste på.


Vi behöver en gemensam berättelse
Jag vill säga STORT TACK till alla som bidrog med intressanta och viktiga tankar om utmaningar och behov både på övergripande systemnivå, i sakfrågor och med konkreta och tydliga förslag på insatser som möjliggör forskning och innovation som får transformationen att hända.

Det allra tydligaste gemensamma budskapet från deltagarna i övningen är att utvecklingen bara är möjlig om kulturer och värderingar både på organisations- och individnivå kan förändras. Det är en utmaning att finansiera forskning och utveckling och lyckas synkronisera färdplaner, initiativ och insatser.

Som medlemsorganisation är vår roll samla alla som är angelägna om att få bidra och följa med i den utvecklingen. Direktiv, förordningar, riktlinjer, färdplaner och upprop ger oss vägledning och incitament. Men samhällsbyggare behöver ha en gemensam berättelse och målbild om framtidens attraktiva livsmiljöer för att kunna jobba bra tillsammans. Den ska vi på IQ Samhällsbyggnad hjälpa till att forma.

Ses vi i Almedalen?
En tydlig insikt vi också tar med oss är att robusthet och resiliens ännu inte på bred front hunnit hitta sin plats i sektorns hållbarhetsarbete. Det är något som vi också särskilt lyfte fram i Framtidslistan, vårt inspel till regeringens forskningsproposition 2024. Därför kommer vi under sommaren och hösten fortsätta arbetet kring de här frågorna med närmaste hållpunkt under Almedalsveckan i Visby. Du som är på plats är varmt välkommen till vårt event på temat där vi kommer dela med oss av en To do-lista – för att få igång arbetet med robusthet och resiliens. Skriv upp onsdag den 26/6 kl 13.00 i din kalender!

Anita Aspegren
vd IQ Samhällsbyggnad

Tips! Läs gärna MAGF24 där vi bjuder på ett axplock av framtidens lösningar som fått växtkraft i vår verksamhet – i innovationsprogrammen som vi ansvarar för att driva och i andra initiativ och projekt som pågår i medlemsorganisationen.
Har du ett förslag på någon mer framtidslösning som vi borde berätta om?
Välkommen att höra av dig på info@iqs.se

Uppdaterad den