IQ Samhällsbyggnad styrs av sina medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman, som träffas en gång per år. Stämman tar övergripande beslut om IQ Samhällsbyggnads verksamhet, som bland annat vision och medlemsavgifter. Det är också på årsstämman som föreningens styrelse utses.

Styrelsens utskott

IQ Samhällsbyggnads styrelse har två utskott till hjälp och stöd i sitt arbete.

Styrelsen är IQ Samhällsbyggnads verkställande organ. Styrelsen har i uppgift att leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och stämmans beslut. Styrelsen utser en verkställande direktör som leder föreningens arbete, vilket till stor del utförs av servicebolaget IQ Samhällsbyggnads AB.

Se vilka som sitter i styrelsen

Företräder medlemmarna

När vi pratar om IQ Samhällsbyggnad i dagligt tal avser vi både föreningen och servicebolaget.

Inom ramen för föreningsverksamhet ligger att företräda medlemmarna utåt, till exempel genom att besvara remisser. Föreningen arbetar även med långsiktig opinionsbildning och lobbyverksamhet som rör alla medlemmar, framför allt genom ett påverkansarbete gentemot regeringen inför de forskningspolitiska propositionerna.

Genom IQ Samhällsbyggnads AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds våra medlemmar exempelvis rådgivning, seminarier och konferenser, nätverk samt omvärldsbevakning. Program- och projektverksamheten bedrivs inom ramen för servicebolaget.

IQ Samhällsbyggnads kansli bedriver den dagliga verksamheten på uppdrag av styrelsen.

Se vilka som jobbar på IQ Samhällsbyggnad

Bakgrund

IQ Samhällsbyggnad bildades den 25 augusti 2010 genom att föreningarna Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) och Rådet för Byggkvalitet (BQR) slogs ihop till en förening.