Vad är en remiss?

Regeringskansliet eller myndigheter skickar ut betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de tycker om betänkandet, utredningen eller förslaget innan beslut fattas.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

2019-06-20

Utredningens förslag att gemensamt behandla högre utbildning och forskning i en proposition och i samlade anslag kan ge flera positiva effekter där det viktiga sambandet mellan utbildning och forskning stärks, liksom att den långsiktiga kompetensförsörjningen stöds och att attraktiviteten i läraryrket ökar. Det finns dock konsekvenser som inte omhändertas av utredningen. Balansen mellan forskning och utbildning hos institutioner som idag nästan bara bedriver forskning eller bara utbildning är en sådan fråga.

Verkställbarhet av beslut om lov

2019-04-15

IQ Samhällsbyggnad tillstyrker förslaget, som har potential att göra byggprocesser mer effektiva, tydligare och mindre kostsamma för såväl privata aktörer i samhällsbyggnadssektorn som för kommuner. Vi vill dock understryka att om förslaget genomförs krävs tydlig information och proaktivt engagemang av involverade aktörer för att minska risken för att enskildas intresse av en rättssäker överklagande­process och ett ändamålsenligt skydd för natur- och kulturvärden åsidosätts.

Boverkets rapporter Dokumentationssystem för bygg­produkter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-12-14

IQ Samhällsbyggnad anser att ett Nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk, en så kallad loggbok är positiv för samhällsbyggnadssektorn. Förslaget bidrar positivt till en hållbar utveckling inom samhällsbyggnadssektorn ur ett resurs- och kemikalieperspektiv samt möjliggör analyser i forsknings- och innovationssyfte utifrån den datamängd som skapas.

IQ Samhällsbyggnad anser att ett lagförslag om en Klimatdeklaration för byggnader är positivt för samhällsbyggnadssektorn. Detta skulle sannolikt ge ett positivt bidrag till hållbar utveckling inom sektorn, och ett större medvetande av om livscykelperspektiv för byggnader kemikalieperspektiv samt möjliggör analyser i forsknings- och innovationssyfte utifrån den datamängd som skapas.

IQ Samhällsbyggnad ställer sig positiv till de två förslagen i delbetänkandet om Resurseffektiv användning av byggmaterial och menar att de skulle bidra till en mer hållbar hushållning av resurser i samhällsbyggandet.

Betänkandet: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

2018-06-25

IQ Samhällsbyggnad anser att utredningen på ett pedagogiskt, överskådligt och rättvisande sätt beskriver problembilden och komplexiteten i energieffektivisering i det befintliga beståndet. I svaret pekar vi på att höjd kunskapsnivå i sektorn handlar om att stärka såväl mottagarkapaciteten som sändarkapaciteten samt att samverkan och delaktighet i kunskapsproduktionen främjar lärande på ett viktigt sätt och behövs för att driva utvecklingen i sektorn. Vi efterfrågar ett fortsatt och långsiktigt stöd för de kunskapshöjande satsningar som pågår och pekar på vikten test, demo och piloter.

Formas strategiska forskningsagendor för programmen om klimat och hållbart samhällsbyggande

2018-05-04

IQ Samhällsbyggnad har i dialog med styrelsen och delar av medlemskretsen besvarat remissen av Formas strategiska forskningsagendor för programmen om klimat och hållbart samhällsbyggande.

Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för modernare byggregler

2018-04-27

Delbetänkandet ger en bra beskrivning av uppdraget och dess genomförande liksom en tydlig sammanställning om hur standardiseringsarbete organiseras generellt både nationellt och internationellt. Samhällsbyggandets aktörer, både privata och offentliga, samt deras roller inom standardisering i byggområdet beskrivs väl och en samlad problembeskrivning ges. IQ Samhällsbyggande anser dock att delbetänkandet har två övergripande brister som också påverkar de tre förslag som ställs.

Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus

2018-02-14

IQ Samhällsbyggnad delar rapportens bakgrundsbeskrivning om problem med olika tolkningar av byggregler i olika kommuner. Det skapar en låg förutsägbarhet och därmed risker för ökade kostnader i projekterings- och byggprocesserna. Problemet är tydligt vid en hög grad av industrialisering men uppstår även i annan typ av produktion. Vi ser därför positivt på att förslagen i rapporten inte begränsar sig till seriebyggda hus.

Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

2017-12-04

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-30

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

2017-09-29

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

2017-05-02

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

2016-10-27

Underlag för beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

2016-04-04

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande

2016-03-29

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

2016-03-11

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet – en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen

2015-05-11