Vad är en remiss?

Regeringskansliet eller myndigheter skickar ut betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de tycker om betänkandet, utredningen eller förslaget innan beslut fattas.

Boverkets rapporter Dokumentationssystem för bygg­produkter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-12-14

IQ Samhällsbyggnad anser att ett Nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk, en så kallad loggbok är positiv för samhällsbyggnadssektorn. Förslaget bidrar positivt till en hållbar utveckling inom samhällsbyggnadssektorn ur ett resurs- och kemikalieperspektiv samt möjliggör analyser i forsknings- och innovationssyfte utifrån den datamängd som skapas.

IQ Samhällsbyggnad anser att ett lagförslag om en Klimatdeklaration för byggnader är positivt för samhällsbyggnadssektorn. Detta skulle sannolikt ge ett positivt bidrag till hållbar utveckling inom sektorn, och ett större medvetande av om livscykelperspektiv för byggnader kemikalieperspektiv samt möjliggör analyser i forsknings- och innovationssyfte utifrån den datamängd som skapas.

IQ Samhällsbyggnad ställer sig positiv till de två förslagen i delbetänkandet om Resurseffektiv användning av byggmaterial och menar att de skulle bidra till en mer hållbar hushållning av resurser i samhällsbyggandet.

Betänkandet: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

2018-06-25

IQ Samhällsbyggnad anser att utredningen på ett pedagogiskt, överskådligt och rättvisande sätt beskriver problembilden och komplexiteten i energieffektivisering i det befintliga beståndet. I svaret pekar vi på att höjd kunskapsnivå i sektorn handlar om att stärka såväl mottagarkapaciteten som sändarkapaciteten samt att samverkan och delaktighet i kunskapsproduktionen främjar lärande på ett viktigt sätt och behövs för att driva utvecklingen i sektorn. Vi efterfrågar ett fortsatt och långsiktigt stöd för de kunskapshöjande satsningar som pågår och pekar på vikten test, demo och piloter.

Formas strategiska forskningsagendor för programmen om klimat och hållbart samhällsbyggande

2018-05-04

IQ Samhällsbyggnad har i dialog med styrelsen och delar av medlemskretsen besvarat remissen av Formas strategiska forskningsagendor för programmen om klimat och hållbart samhällsbyggande.

Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för modernare byggregler

2018-04-27

Delbetänkandet ger en bra beskrivning av uppdraget och dess genomförande liksom en tydlig sammanställning om hur standardiseringsarbete organiseras generellt både nationellt och internationellt. Samhällsbyggandets aktörer, både privata och offentliga, samt deras roller inom standardisering i byggområdet beskrivs väl och en samlad problembeskrivning ges. IQ Samhällsbyggande anser dock att delbetänkandet har två övergripande brister som också påverkar de tre förslag som ställs.

Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus

2018-02-14

IQ Samhällsbyggnad delar rapportens bakgrundsbeskrivning om problem med olika tolkningar av byggregler i olika kommuner. Det skapar en låg förutsägbarhet och därmed risker för ökade kostnader i projekterings- och byggprocesserna. Problemet är tydligt vid en hög grad av industrialisering men uppstår även i annan typ av produktion. Vi ser därför positivt på att förslagen i rapporten inte begränsar sig till seriebyggda hus.

Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor och Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt

2017-12-04

IQ Samhällsbyggnad tillstyrker förslagen i såväl Lantmäteriets som Boverkets rapport. IQ Samhällsbyggnad ser positivt på förslagen i de två rapporterna som syftar till att tydliggöra ansvaret för föreskrifter och regleringar inom området. På så sätt kan enhetliga och gemensamma definitioner, standarder och gränssnitt utvecklas. En gemensam och tydlig grund främjar innovation och utveckling i syfte att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. Vi vill dock poängtera vikten av att se den digitala planprocessen i ett större perspektiv, som en del i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-30

IQ Samhällsbyggnad fokuserar på forsknings- och innovationsfrågor (FoI) i föreningens remissvar. Vi välkomnar att Trafikverket lyfter behovet av forskning och innovation och noterar med glädje att förslaget till plan utgår från en höjd anslagsnivå för FoI.

Vi håller med om de förslag och prioriteringar om FoI som Trafikverket beskriver i sin plan, men efterlyser en tydligare koppling till FN:s Globala mål för ett hållbart samhälle. Vi efterfrågar också det internationella perspektivet på hur Trafikverket ska mobilisera inom FoI.

Vi instämmer till fullo i Trafikverkets ökade fokus på innovation och implementering som väl överensstämmer med de förslag om ökat nyttiggörande, vilka vi framförde i vårt underlag till den forskningspolitiska propositionen. Här skulle Trafikverket kunna gå i bräschen genom att även tillämpa andra nya upphandlingsformer, som till exempel innovationsupphandlingar, och anamma nya innovationer som ”första kund”.

Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

2017-09-29

IQ Samhällsbyggnad lyfter i remissvaret upp att FoI-perspektivet saknas i betänkandet. Vi betonar också att inom området klimatanpassning är potentialen för att nyttja test, demonstrationer och experiment för att hitta nya innovativa lösningar, som i förlängningen kan bidra till nya exportmöjligheter av tjänster, produkter och kunnande, stor. Vi skulle gärna se konkreta förslag som stödjer detta.

Det är angeläget att se klimatanpassningsåtgärder i ett större sammanhang, med åtgärder som syftar till att begränsa klimateffekter som en del av stadsutveckling och stadsplanering. Här kan en uppkoppling mot pågående kunskapsutveckling inom och utanför akademin bidra med inspiration och vidgade perspektiv.

Vi vill även se en utökning av Boverkets nya roll som samordnande myndighet. I förslaget får Boverket ett ansvar att sammanställa befintlig kunskap men vi vill gärna se att uppdraget även omfattar hur insamling, samordning av ny kunskap från forskning och pilotprojekt ska ske och tillgängliggöras i olika sammanhang.

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

2017-05-02

IQ Samhällsbyggnad anser att rapporten och förslaget på modell för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätens samverkan med det omgivande samhället går i rätt riktning. Det är dock svårt att utläsa konsekvenser av och möjliga risker i det förslag som framläggs. IQ Samhällsbyggnad ser därför positivt på den föreslagna bedömningsmodellen som en bra grund för fortsatt utveckling. Vi förordar att denna utveckling görs i "skarpt läge" och i fortsatt dialog med lärosätena, i enlighet med det arbetssätt som utvecklats i pilotfasen.

Utvecklingen av en bedömningsmodell för samverkan ligger i linje med och stöds implicit av fyra huvudpunkter i det inspel till den forskningspolitiska propositionen som IQ Samhällsbyggnad lämnade 2015.

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv

2016-10-27

IQ Samhällsbyggnad har lämnat ett remissvar på "Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv". IQ Samhällsbyggnad bekräftar rapportens syn på vikten av att byggnaders livscykelperspektiv beaktas och hanteras genom hela processen. Vi ställer sig i huvudsak bakom rapportens beskrivning av nuläget och analysen om vad som behöver göras. Våra synpunkter syftar till att lyfta fram dels viktiga aspekter om samarbete med redan pågående initiativ, dels peka på delar som saknas eller behöver lyftas fram tydligare, bland annat gällande digitaliseringens möjligheter att ytterligare effektivisera och främja användning av livscykelanalyser.

Underlag för beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

2016-04-04

IQ Samhällsbyggnad har lämnat ett remissvar på "Underlag för beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020". I svaret hänvisar vi främst till inspelet till den forskningspolitiska propositionen som IQ Samhällsbyggnad har samordnat.

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande

2016-03-29

IQ Samhällsbyggnad har lämnat remissvar på betänkandet ”Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande” (SOU 2015:109).

I utredningen har ett viktigt syfte varit att öka effektiviteten och förutsägbarheten i planprocessen. IQ Samhällsbyggnad tillstyrker förslagen då de sammantaget innebär en större förutsägbarhet i byggandets villkor. Att byggandets villkor och förutsättningar är så tydliga och långsiktiga som möjligt är av stor betydelse för att byggandets aktörer ska kunna planera och utveckla sin verksamhet. Långsiktiga spelregler är en förutsättning för att öka innovationstakten på marknaden. Den hårdare konkurrens mellan byggherrar som förväntas uppstå är en viktig drivkraft bakom en högre innovationstakt.

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

2016-03-11

IQ Samhällsbyggnad har lämnat ett remissvar på "Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design". Vi stödjer i stora delar utredningens utgångspunkter och förslag. Vi efterlyser dock fler utvecklade resonemang och en större konkretion avseende hur forskning och innovation kan bidra till att uppnå mål inom politikområdet och förverkliga utredningens intentioner i flera avseenden.

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet – en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen

2015-05-11

IQ Samhällsbyggnad har lämnat ett remissvar rörande förslaget om en sammanslagning av Moderna Museet och Arkdes. IQ Samhällsbyggnad ser en klar risk att viktiga frågor försvinner vid en sammanslagning: bruks- och samhällsvärden, ekonomiska förutsättningar och den byggda miljöns omfattande betydelse för alla människor nedprioriteras. Förslaget innebär även en risk för ett snävare synsätt på arkitektur. IQ Samhällsbyggnad anser att den nuvarande myndighetsinstruktionen för ArkDes bör bibehållas och att förslagen från utredningen Gestaltad Livsmiljö och Museiutredning bör väntas in för att få ett väl underbyggd beslutsunderlag.