Syftet med agendan är att öka kunskapen om och minska klimatpåverkan från byggprocessen, och därigenom stärka den svenska byggsektorns konkurrenskraft internationellt. Agendan togs fram gemensamt av sektorns aktörer och beskriver områdets utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter. Den färdiga agendan ska leda till ett utvecklingsarbete inom byggsektorn som minskar sektorns klimatpåverkan.

Klimatpåverkan från byggprocessen bedöms uppgå till hela 17 procent av Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser. Byggprocessen står för en stor del av byggnadens klimatpåverkan men är hittills ett relativt outforskat område, med stor potential att hitta lågt hängande frukter för att minska områdets klimatpåverkan.

Läs och ladda ned den färdiga agendan