För att få till stånd en långsiktig kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn krävs att samtliga aktörer i kedjan är med. För att belysa hur sektorns incitament och drivkrafter skulle kunna samordnas, genomförde IQ Samhällsbyggnads föregångare Rådet för byggkvalitet (BQR) hösten 2005 en förstudie med specifikt fokus på hur slutkundens förväntningar och krav fångas upp och hanteras.

Analysen av kartläggningen i Incitamentprojektet resulterade i att det fortsatta projektarbetet delades in i fyra arenor:

  • Opinion och påverkan (media)
  • Brukare och krav (slutkunder)
  • Samhälle och samverkan (politiker)
  • Värdering och risk (kapitalet)

Rapporter

Brukare och krav - etapp 2

År 2010 beviljades Arena Brukare och Krav projektstöd för fortsatt arbete från Formas inom ramen för utlysningen Formas-BIC 11. Den beviljade ansökan avsåg ett FoU-projekt initierat av sektorn. Det övergripande målet var att öka kvaliteten i byggandet och förvaltningen genom att stärka kundens förmåga att formulera tydliga kvalitetskrav. Genomförande institution var Chalmers tekniska högskola.

Våren 2011 kopplades arkitekten Johanna Eriksson från Sweco till Arena Brukare och Krav genom en industridoktorandtjänst på Chalmers. Johanna Erikssons doktorandarbete blev projektet Arena Brukare och Krav.