Programförklaring

"CERBOFs uppgift är att vara den ledande mötesplatsen där stat, näringsliv, akademi och brukare stimulerar tillkomsten av relevanta forsknings- och innovationsprojekt. Verksamheten ska bidra till att resultaten nyttiggörs i kommersiella produkter, tjänster, system eller metoder. Forskning, utveckling och demonstration som stöds ska bidra till att nationella energi- och miljömål nås samt att svenskt näringslivs konkurrenskraft stärks. Visionen är att all energi- och resursanvändning inom bebyggelsen är effektiv och långsiktigt hållbar, och att byggnader har god inomhusmiljö."

CERBOF stod för Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning.

IQ Samhällsbyggnad och CERBOF

IQ Samhällsbyggnad drev CERBOFs kansli från augusti 2010. Innan dess stod IQ Samhällsbyggnads föregångare BIC för administrationen av CERBOF, alltsedan programmets start 2007. Vårt uppdrag omfattade bland annat hantering av utlysningar och ansökningar, projektadministration och kommunikationsarbete.

Inom ramen för CERBOF ville IQ Samhällsbyggnad särskilt aktivera svenska sektorsaktörer och stödja deras deltagande i sameuropeiska initiativ såsom Energy-efficient Buildings.

E2B2 ersatte CERBOF

CERBOFs programperiod löpte till årsskiftet 2012/2013. Ett femtiotal projekt finansierades och genomfördes i samverkan mellan myndigheter, näringsliv, akademi och brukare. I slutet av 2013 startade samverkansprogrammet E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende ska bidra till effektiviseringen och energisystemets omställning.